*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 2 September 2013

လူကုန္ကူးမႈ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာေရး

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တို ႔ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ အလြန္ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေက်းကၽြန္ စနစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့
ဘူးပါသည္ ။ ၎စနစ္မွ ကၽြန္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ လူသားစင္စစ္ ကၽြန္မ်ားအား တိရိစၦာန္မ်ားသဖြယ္ ခိုင္းေစၾကသည္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳၾကသည္၊ အသက္ကိုပင္ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားက အဆုိပါကၽြန္စနစ္ႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္းေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွ စ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔တြင္ ေက်းကၽြန္စနစ္ႀကီး ကမၻာေပၚမွေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရသည္ဟု လူအမ်ားသိရွိခဲ့ၾကပါသည္။


သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ခန္႔မွစ၍ ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္အား လူကုန္ကူးမႈ အျဖစ္ပံုစံသစ္ျဖင့္ ကမၻာေပၚ၌ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိလာၾကရသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးကို အဆိုး၀ါးဆံုး ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူကုန္ကူးမႈသည္ ယေန႔ ကမၻာအႏွံ႕အျပားတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာျဖစ္ပြားလ်က္
ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရ ေပသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ
မ်ားကဲ့သို႕ပင္ လူသားတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ မိသားစု
အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ
အေျခအေနရွိျခင္း၊ သဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ ဆိုသည့္အက်ိဳးတရားကို ျဖစ္ပြားေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည့္
အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

လူကုန္ကူးမႈသည္ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားအရ က်ဴးလြန္ရန္လြယ္ကူးျခင္း၊ အရင္းအႏွီး နည္းနည္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္းႀကီးမားစြာ ရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ အလွ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလ်က္ ရွိေနေပသည္။ မိမိတို႔ စား၀တ္ေနေရးဘ၀ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူ
တို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ပို၍က်ဴးလြန္လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရေသာ လူကုန္ကူးမႈပံုစံမ်ားမွာ အဓမၼထိမ္းျမားျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳျခင္း၊ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ သူေတာင္းစား အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးခံရ ျခင္းေၾကာင့္ ခံရသူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ထိခိုက္နစ္နာရ သကဲ့သို႔
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးအႏြယ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ျခင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ားေလ်ာ့ပါးျခင္းတို႔
စသည္ျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ရေပသည္။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားမႈ မ်ားတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဆင့္(၃)ဆင့္ေတြ႕ရ၏။ 


ပထမအဆင့္တြင္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္/အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ လူကိုသိမ္းသြင္း စုေဆာင္းျခင္းျပဳၾကသည္။

ဒုတိယအဆင့္တြင္ စုေဆာင္း ထားသူမ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္း/၀ယ္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း တုိ႔ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

တတိယအဆင့္တြင္ ထိုသူမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္အားပိုင္းဆိုင္ရာ တို႔တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ထုတ္ယူ ဖယ္ရွားေရာင္းခ်ၾကျခင္း
အားျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အထက္ပါအဆင့္(၃)ဆင့္တြင္ အေျခခံ၍ စံုစမ္းေဖၚထုတ္
အေရးယူမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္၇ွိ သကဲ့သို႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအျဖစ္
ျပည္သူလူထု အလႊာအသီးသီး တို႔အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး
ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ားကိုလည္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူသားမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသထက္ ပို၍ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားေသာေဒသမ်ားသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည္မွာ ေရွးကမၻာဦးအစ လူသားဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိျဖစ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ ယင္းလူသားသဘာ၀ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေပၚ လူကုန္ကူးမႈမ်ား
က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္မွ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစေရးအတြက္ UNIAP ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ  တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀ထားေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ.........
 

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား သိရွိေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပ လိုက္ရပါသည္-

(၁) သင့္ကိုေခၚသြားမည့္ ပြဲစား၏အေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိေအာင္လုပ္ပါ၊ ၎၏လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား ကိုေတာင္းပါ၊ ယခင္က ထိုသူ ပို႔ေပးထားဖူးတဲ့ လူေတြဆီကေန ထိုေနရာမွာ အဆင္ေျပ/မေျပ စံုစမ္းပါ၊ သင္၏ရပ္ရြာမွ ရပ္ရြာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗဟုသုတႂကြယ္၀ သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

(၂) သင့္ကို အလုပ္ရွာေပးမည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီသည္ အမွန္အကန္ဟုတ္/ မဟုတ္၊ လိုင္စင္ရွိ/မရွိ စံုစမ္းပါ။

(၃) ခရီးမထြက္မီ သင့္တြင္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စသည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို မိတၱဴကူး၍ အိမ္မွာထားခဲ့ပါ၊ သင့္ကို လိုက္ပို႔မည့္သူ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္ ေနရာတို႔၏ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သင့္မိသားစုကိုေပးထားခဲ့ပါ။

(၄) သင့္မိသားစု၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ အေၾကာင္းရွိပါက သင္အကူအညီ
ေတာင္းႏိုင္မည့္သူ၊ ႐ံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာေဆာင္ထားပါ၊ အေရးႀကီးေသာ နံပါတ္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ထားပါ။

(၅) သင္အလုပ္လုပ္ရမည့္ ေနရာႏွင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ စားေသာက္ေနထိုင္ရမည့္ အေျခအေနတို႔ကို သိေအာင္ေမးထားပါ၊ အလုပ္ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၿပီး နားလည္
လိုက္နာႏိုင္မွ လက္မွတ္ထိုးပါ။

(၆) ပတ္၀န္းက်င္သစ္မွာ သင္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္၊ ဓေလ့စ႐ိုက္၊ အမူအက်င့္မတူသူမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြေနႏိုင္ဘို႔ကိုလည္း  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

(၇) သင္အလုပ္လုပ္မည့္ေနရာေရာက္သည္ႏွင့္ မိသားစုကို ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈလုပ္ပါ၊ အကူအညီ ေတာင္း၍ရမည့္
ေနရာမ်ားကို သိေအာင္ေလ့လာ မွတ္သားထားပါ၊ အေရးအေၾကာင္းရွိပါက အိမ္သို႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ပိုက္ဆံစုထားပါ။

(၈) သင္၏ (ယာယီ)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္၊ အလုပ္ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္၊အလုပ္ လုပ္ခြင့္ပါမစ္ စသည္တို႔ကို အလုပ္ရွင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေပးလိုက္ပါႏွင့္၊ ယင္းစာရြက္ စာတမ္းမ်ားမရွိလွ်င္ ၎တုိ႕ခ်ယ္လွယ္သမွ် လုပ္သမွ် သင္ခံရလိမ့္မည္။

(ရဲဇာနည္ facebookwww.facebook.com/pages/ရဲဇာနည္/463287083724096 တြင္ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။)

                  Facebook မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္.....

No comments:

Post a Comment