*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 22 February 2014

တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာ


 Date: 22/02/2014

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အိမ္ရာလုပ္ ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ စီမံကိန္း အိမ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ဦးစြာ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ဗိုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းက တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား ထံမွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူခဲ့သည္။

တည္ေနရာမွာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ (၄၈) ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ဗထူး လမ္းေဘးရွိ ေျမကြက္ လပ္ တြင္ ျဖစ္သည္။ ၄ ခန္းတြဲ ၈ ထပ္တိုက္ (၁၄) လံုး ေဆာက္ လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းအမ်ဳိးအစား အေရအတြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

 
(က) U600 အမ်ဳိးအစား -
Type A- ၉၂၇ စတုရန္းေပ (၉၀) ခန္း ရွိၿပီး၊ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ (၃၄၇) သိန္း
Type B- ၈၇၇ စတုရန္းေပ ေျခာက္ခန္း ရွိၿပီး၊ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ (၃၂၉) သိန္း
(ခ) U600 အမ်ဳိးအစား -
Type A- ၆၁၄ စတုရန္းေပ (၃၃၀) ခန္းရွိၿပီး (၁) ခန္းလွ်င္- က်ပ္ (၂၅၅) သိန္း၊ Type B-၅၆၅ စတုရန္းေပ (၂၂) ခန္းရွိၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ (၂၃၇) သိန္း။ အဆိုပါ တိုက္ခန္းမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်မည္ဟု ဆိုသည္။


နည္းလမ္း(၁) အရစ္က် ၀ယ္ယူမႈတြင္ ေျခာက္ရစ္ေျခာက္ႀကိမ္ ေငြေပးေခ်ရန္။
(၁) စာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တန္ဖိုး၏ (၃၀%)
(၂) ဒုတိယထပ္အၿပီး တန္ဖိုး၏ (၁၅%)
(၃) စတုတၳထပ္အၿပီးတန္ဖိုး၏ (၁၅%)
(၄) ဆ႒မထပ္အၿပီးတန္ဖိုး၏ (၁၅%)
(၅) အမိုးမိုးၿပီးခ်ိန္ တန္ဖိုး၏ (၁၅%)
(၆) အခန္းအပ္ႏွံသည့္ အခ်ိန္တန္ဖိုး၏ (၁၀%)


နည္းလမ္း (၂) ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ ၀ယ္ ယူမႈ (အမ်ားဆံုးေလးႏွစ္)
(၁) ႀကိဳတင္ေငြ ၃၀% စထုတ္စဥ္ ဘဏ္သို႔ ေကာ္မရွင္ ၁% ေပးရမည္
(၂) ပထမႏွစ္ ဘဏ္တိုး ၉% ေပးရမည္
(၃)ဒုတိယႏွစ္ ဘဏ္တိုး ၅% ေပးရမည္
(၄) တတိယႏွစ္ ဘဏ္တိုး ၅% ေပးရမည္
(၅) စတုတၳႏွစ္ ဘဏ္တိုး ၅% ေပးရမည္


မွတ္ခ်က္။ ။  U900 Type A ၃၄၇ သိန္း တန္ အခန္းအတြက္ ဘဏ္တိုးေပါင္း က်ပ္ ၆၁၇,၆၆၁၆ ေပးရ သျဖင့္ ေလးႏွစ္ကုန္ေသာအခါ စုစုေပါင္း ၄၀,၈၇၆,၆၁၆ က်န္ တန္ဖိုးေပးရျခင္း ျဖစ္မည္။
 
U900 Type B ၃၂၉ သိန္းတန္အခန္း အတြက္ ဘဏ္တိုးေပါင္း က်ပ္ ၅,၈၅၆,၂၁၆ ေပးရ သျဖင့္ ေလးႏွစ္ ကုန္ေသာအခါ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၈,၇၅၆,၂၁၆ ေပးရျခင္း ျဖစ္မည္။

U 600 Type A ၂၅၅ သိန္းတန္ အခန္းအတြက္ ဘဏ္တိုးေပါင္း က်ပ္ ၄,၅၃၉,၀၀၀ ေပးရ သျဖင့္ ေလးႏွစ္ ကုန္ေသာအခါ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၀,၀၃၉,၀၀၀ ေပးရ ျခင္း ျဖစ္မည္။

U 600 Type B ၂၃၇ သိန္းတန္ အခန္းအတြက္ ဘဏ္တိုးေပါင္းက်ပ္ ၄,၂၁၈,၆၀၀ ေပးရ သျဖင့္ ေလးႏွစ္ ကုန္ေသာအခါ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၇,၉၁၈,၆၀၀ ေပးရ ျခင္း ျဖစ္မည္။ 

တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၄) ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည့္ အခ်က္ ကုိးခ်က္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ ေၾက ညာထားသည္။

 ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ ခ်က္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ လက္ခံမည္ဟု သိရသည္။ ႐ုတ္တရက္ တြင္မူ အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမွ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုသူ အ ေတာ္မ်ားလိမ့္မည္ဟု ယူဆဖြယ္ ရွိသည္။
 

သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ ၿပီးေသာ အခါ ပထမဆံုး အစိုးရ၀န္ထမ္း မ်ားေလွ်ာက္ရန္ ေလ်ာ့ သြားသည္။ လုပ္ သက္ အႏွစ္ ၂၀ ရွိမွဟု စည္းကမ္း သတ္ မွတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ လုပ္ သက္ အႏွစ္ ၂၀ မျပည့္ေသးသည့္ ၀န္ ထမ္းအမ်ားစုသာ တိုက္ခန္းမရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

လုပ္သက္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အစိုးရ ၀န္ထမ္း အမ်ားစုသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အိမ္ရာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ စဥ္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ က ေျမကြက္မ်ား က်ပ္ ၁၀,၀၀၀၊ ၂၀,၀၀၀ ေပးသြင္း၍ ႏွစ္ထပ္တိုက္မဟုတ္ ပ်ဥ္ေထာင္ အိမ္ က်ယ္ ၁၀ သိန္းထက္မပိုဘဲ ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၏ မိသားစု ပ်မ္းမွ် လစဥ္၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး သုံးသိန္းက်ပ္ရွိရမည္ ဟု သတ္မွတ္ထားရာ အစိုးရ၀န္ထမ္း အျခားအဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုမ္ၸဏီ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုတို႔မွာ တစ္ဦးက်ပ္ တစ္ သိန္း လစာရသူ ရွားလွသည္။ 

 လက္ထပ္ ၿပီးစ ဇနီးေမာင္ႏွံ တိုက္ခန္းလိုက္ရွာ ေန ထိုင္ၾကရသည္တြင္ ႏွစ္ဦးမွ ႏွစ္သိန္းေလာက္သာ ၀င္ေငြရွိသည့္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသူ နည္းေလ၏။

ေနာက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိသည္။ ယခု ေလွ်ာက္ထားလိုသူ အမ်ားအျပား သည္ လက္ရွိ ေနထိုင္ေသာေနရာတြင္ လက္ရွိ ၀င္ေငြႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တစ္လ တိုက္ခန္းခ ၆၀,၀၀၀ မွ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ လ်က္ ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ယခု အိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္း ကိုရရွိပါက ပထမ အ ဆင့္အျဖစ္ သြားမေနႏုိင္ေသးစဥ္ အငွား ခ်ထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုေနရာတြင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း မျပဳလုပ္ရဟု စည္းကမ္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ လံု ေလာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ငွားရမ္းျခင္း မျပဳရ ဟူေသာအခ်က္မွာ မလုိအပ္ဟု ယူဆၾကသည္။
ထို အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္းမ်ားကို ငွားခြင့္ျပဳမွသာ Supply ဘက္က မ်ားလာၿပီး အိမ္ခန္းေစ်း က်ဆင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး လိုပါက Supply and Demand နိယာမအရ ငွားျခင္း ၊ ေရာင္းျခင္းကို ခြင့္ ျပဳမွသာ သင့္ေလ်ာ္သည္။

 ေနာက္ထပ္ ေရႊလင္ပန္း၊ က်န္စစ္မင္း၊ ဧရာ၀ဏ္စေသာ အိမ္ရာ စီမံကိန္း မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္ ေရာင္း ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ရာ ထိုအိမ္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာပါက လက္ရွိ ၀ယ္လို အားမ်ားေသာေၾကာင့္ တိုက္ခန္းေစ်းတက္ ျခင္းကိစ္ၥ ေျဖရွင္းေပးသည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ခန္းေစ်း က်ႏုိင္ပါမည္။

 မေရႊ႕မေျပာင္း မေရာင္းမ ၀ယ္ရဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး ေလာကကို ကန္႔သတ္ တိုင္း ပိုေစ်းတက္သည့္ သေဘာ အရဆိုပါက ေစ်းက်ေအာင္လုပ္ေပးသည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ေတာ့ေခ်။

ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားလွ်င္ ေပးကားေပး၏ မရဟူေသာကိန္းသာ ဆိုက္တတ္ေလသည္။ ယခုစီစဥ္ေပးေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းဟု ဆိုထားပါ သည္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ တန္ဖိုး မွ်တမႈ ရွိမရွိကိုေတာ့ ၀ယ္မည့္သူမ်ား ဘ က္က တြက္ဆ မည္သာ ျဖစ္ပါ သည္။

ဗိုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ ရရွိသည္။
U900 အမ်ဳိးအစားတြင္ -Type A 927 စတုရန္းေပရွိ အခန္း ၏ တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၃၇၄၃၂. ၅၇၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

Type B 877 စတုရန္းေပရွိ အခန္း၏ တစ္စတုရန္း ေစ်းႏႈန္းမွာ ၃၇၅၁၄.၂၅၃ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

U600 အမ်ဳိးအစားတြင္ - Type A 614 စတုရန္းေပရွိ အခန္း၏ တစ္ စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၁၅၃၀. ၉၄၄ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

Type B 564 စတုရန္းေပရွိ အခန္း၏ တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၁၉၄၆. ၉၀၂ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ားက တိုက္ခန္းေဆာက္ရာတြင္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ပိုက္ ႐ိုက္ ခႏွင့္ ဓာတ္ ေလွခါး တပ္ဆင္ခပါ ေပါင္းလွ်င္၂၆,၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယခုေရာင္းေပး သည့္ စီမံကိန္း တိုက္ခန္းခသည္ ေစ်းႏႈန္း တန္ဖိုးမွ်တမႈ ရွိပါ၏ေလာဟုေမးရန္ ရွိေနသည္။

အကယ္၍ သာ ကိုယ့္ဘာသာ ၿမိဳ႕စြန္ ေျမကြက္၀ယ္၍ One Flat တိုက္ေဆာက္ပါက BN သို႔မ ဟုတ္ ေခတ္သစ္ေရအုတ္ႏွင့္ တိုင္ထူေဆာက္လွ်င္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ႏွင့္ ရရွိႏုိင္ သည္။ စတုရန္း ေပ ၁၀၀၀ ရွိေသာ တစ္ထပ္တိုက္ ေဆာက္ပါက က်ပ္သိန္း ၁၂၀ သာ ကုန္က်ေပမည္။
ထိုသို႔ တြက္ခ်က္ၾကေသာအခါ ယခု ေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္မည့္သူ ေလ်ာ့သြား ေပဦးေတာ့မည္။
 
Credit: Mizzima
From...Search Myanmar
 

No comments:

Post a Comment