*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 10 May 2014

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ တကယ္ရွိ မရွိ

Photo: ျမင့္မိုရ္ေတာင္တကယ္ရွိ မရွိ

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ အမွန္တကယ္ ရွိေၾကာင္းကို
သုတၱနိပါတ အ႒ကထာ၊ ဒု၊ ၁၆၄-၁၆၅၊
၀ိသုဒၶိမဂ္ ႒၊ ၂၀၀ တို႔မွာ ေသေသ ခ်ာခ်ာ
တိတိလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတာမုိ႔ ျမင့္မိုရ္
ေတာင္ဟာအမွန္တကယ္ ရွိတယ္လုိ႔ေျဖရ
မွာေပါ့ကြယ္။

အဲသည္ အ႒ကထာမွာဘယ္လို ဖြင့္ျပထား
ပါသလဲဘုရား။

အ႒ကထာမ်ား ဖြင့္ထားပံုက သတၱ၀ါတို႔
ေနရာစၾကာ၀ဠာ တစ္ခုဟာ အလ်ားအား
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အနံအားျဖင ့္ျဖစ္ေစ ယူဇနာ
ေပါင္း တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း သံုးေထာင္
ေလးရာ ငါးဆယ္ရွိတယ္။ အ၀န္းလံုးပတ္
အားျဖင့္ ယူဇနာေပါင္း သံုးသန္း ေျခာက္
သိန္း တစ္ေထာင့္သံုးရာငါးဆယ္ရွိတယ္။
သည္ စၾကာ၀ဠာ ေျမအထုဟာ ယူဇနာ
ေပါင္း ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္း အထုရွိတဲ့
ေရက ခံေနတယ္။ ေရရဲ႕ ေအာက္မွာ
ယူဇနာေပါင္း ကိုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္း
အထူရွိတဲ့ ေလကခံေနတယ္။

သည္ စၾကာ၀ဠာရဲ႕ဗဟို အလယ္ေခါင္မွာ
ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေရ
အထက္ေပၚေနတဲ့ (သိေန႐ု) အမည္ရတဲ့
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ရွိတယ္။ အဲဒီျမင့္မိုရ္ေတာင္
ရဲ႕ အ၀မွာ ထက္၀က္ ထက္၀က္စီ နိမ့္တဲ့
ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္၀န္းရံေနတယ္။ အဲသည္
ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္တို႔ကို အစဥ္အတိုင္း-
၁။ ယုဂႏၶရ၊ ၂။ ဣသႏၶရ၊ ၃။ ကရ၀ီက
၄။ သုဒႆန၊ ၅။ ေနမိႏၵရ၊ ၆။ ၀ိနတက၊
၇။ အႆက႑လို႔ေခၚေ၀ၚၾကသတဲ့။

သုတ္ပါေထယ်က အ႒ကထာ ၁၄၆ မွာ
ေတာ့ မဟာသိေန႐ု အမည္ရတဲ့ ျမင့္မိုရ္
ေတာင္မင္းမွာ အေရာင္ေလးပါးထြက္ေန
တယ္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္
နံပါးက ေငြသားအတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေငြေရာင္ထြက္တယ္။ ေတာင္ဘက္ နံပါး
က ျမအတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမအေရာင္
ထြက္တယ္။ အေနာက္ဘက္နံပါးက ဖလ္
အတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဖလ္ေရာင္ထြက္
တယ္။ ေျမာက္ဘက္နံပါးက ေရႊအတိၿပီး
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေရႊအေရာင္ထြက္တယ္။
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႕အေရာင္ေလးပါးဟပ္တဲ့
အတြက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာလဲ အေရာင္
ေလးပါး ကြဲျပားေနတယ္လို႔ ဖြင့္ျပထား
တယ္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဧကနိပါတ္ ကုလာ
၀ကဇာတ္မွာ သိၾကားမင္းဟာ အသူရာ
တို ႔စစ္ခ်ီလာလွ်င္ ခံတပ္အေနျဖင့္ ခုခံရ
ေအာင္ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ဂု မၻာဏ္၊ ယကၡ၊
ဂႏၶဗၺတို႔ကို အေစာင့္ခ်ၿပီး အာလိန္ငါးဆင့္
တည္ထားေၾကာင္း ျပဆိုထားတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ဟာ အမွန္
တကယ္ရွိေၾကာင္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္မွာ အာ
လိန္ ငါးဆင့္ရွိၿပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ထိပ္မွာ
သိၾကားမင္းစံရာ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္
တည္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ဖြင့္ျပထား
တယ္ကြယ့္။

သည္လိုဆို က်မ္းဂန္လာအရ ျမင္းမိုရ္
ေတာင္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားတာေပ့ါဘုရား။
သည္ေလာက္ထင္ရွားပါလ်က္ႏွင့္ ဦးပညာ
ဓိသီရိကဘာေၾကာင့္မ်ား ေမးပါလိမ့္ဘုရား။

ယခု ေျဖဆိုခ်က္ေတြကို အေမးရွင္က မသိ
မဟုတ္ သိမွာပါပဲ။ သိလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္
ေမးတာလဲဆိုတာ ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့
ဦးပညာဓိကသီရိဟာ ေခတ္အေလ်ာက္သိပၸြံ
ပညာအရ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးေကာင္းကင္က
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီး ေျမပံုဆြဲၿပီးပါၿပီ။ သည္ကမၻာ့
ေျမပံုအတြင္းမွာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မပါဘူး။ ေျမ
ေၾကာင္း ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္းကမၻာအႏွံ႔
လွည့္ပတ္ သြားလာေနၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက
လည္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ေတြ႕တယ္လို႔ မေျပာ
ၾကဘူး။ ယခုၿဂိဳလ္တုေတြ ဒံုးပ်ံေတြဟာ လ
ဗိမာန္ေတာင္ ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သို႕ေသာ္
လည္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို မေတြ႕ၾကဘူး။
သည္ေတာ့ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ရွိတယ္ဆိုတာ
ဟုတ္မ်ားမွ ဟုတ္ပါေလစလို႔ သံသယ ျဖစ္
လာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီအေမးေပၚခဲ့တယ္
လို႔ မွန္းဆရတယ္။

ဟုတ္တယ္ ဘုရား။ သည္လုိ ေတြးမယ္ဆို
တာလဲေတြးစရာပဲ။ သိပၸံ ထြန္းကားတဲ့ ယေန႔
ေခတ္မွာ သည္ကမၻာႀကီးက်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီ၊
သည္ကမၻာႀကီးထုတ္ခ်င္းခတ္ခရီးကိုတစ္ရက္
တည္းႏွင့္အေရာက္သြားႏုိင္ၾကၿပီ။ က်မ္းစာထဲ
မွာဆိုထားတဲ့အတိုင္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္သာရွိ႐ုိး
မွန္ရင္ ဘယ္တိမ္းလို႔လြတ္ပါ့မလဲဘုရား။

ဒါေၾကာင့္ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရွိတယ္ဆိုတာ ဟုတ္
မ်ားမွ ဟုတ္ပါေလစလို႔ တပည့္ေတာ္ေတာင္
သံသယရွိေနၿပီ။
အေျဖေတာ့ ဆက္ဦးမွပဲဘုရား။

သိပၸံ အေတြးအေခၚနဲ႔ က်မ္းလာအေတြးအေခၚ
ညီညြတ္ေအာင္ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတာ ခက္ေတာ့ခက္
တာပဲကြယ့္။ သို႔ေသာ္လည္းသတိျပဳဖို႔ရာတစ္ခု
ေတာ့ ေျပာရဦးမယ္။

အမိန္႔ရွိပါဘုရား။

သတၱရဘန္ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္တို႔ ျမင္းမိုရ္
ေတာင္တို႔ဆိုတာေတြဟာ ငါတို႔ေတြးထင္သလို
ဒီ ေျမျပင္ေပၚမွာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္လိမ့္မယ္။
က်မ္းဂန္မွာ ျပထားတာက ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာ
ျမခေနာက္သံုးခုရဲ႕ထိပ္မွာ တည္တယ္။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာျမခေနာက္သံုးခုရဲ႕အၾကား
မွာယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္၀န္းတဲ့ အသူရာ
ျပည္တည္တယ္တဲ့။ သည္စကားရပ္အရျမင္း
မိုရ္ေတာင္ဟာဒီကမၻာေျမႀကီးရဲ႕အတြင္းသား
မဟုတ္ဘူး။ ခေနာက္ေပၚက အိုးသေဘာမွ်
သာျဖစ္တယ္။ ခေနာက္ေပၚတည္ရာမွာလည္း
ထိၿပီးေတာ့တည္တာလား။ ပန္းဆိုင္းဆြဲသလို
တည္သလား။ အတိအက်မေျပာႏုိင္ဘူး။ သို႔
ေသာ္ယူဆစရာကထိၿပီးမတည္ဘူး။ ပန္းဆိုင္း
ဆြဲသလို မထိဘဲ တည္တယ္လို႔ ယူဆဖြယ္ရွိ
တယ္။ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ လူ႔ျပည္ႏွင့္
စတုမဟာရာဇ္၊ စတုမဟာရာဇ္ႏွင့္ တာ၀တိ ံ
သာတို႔ဟာ ေန႔ရက္ခ်င္းမတူၾကဘူး။ လူ႔ျပည္
မွာ ႏွစ္ ၅၀ စတုမဟာရာဇ္မွာ တစ္ေန႔နဲ႔တစ္
ညာဥ့္၊ လူ႔ျပည္မွာႏွစ္ ၁၀၀၊ တာ၀တိ ံသာမွာ
တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ညဥ့္၊ ေဟာဒီလို ေန႔ရက္ခ်င္း
ကြာျခားေနတယ္။ ေလာကမွာတစ္ရက္ဆိုတဲ့
စကားဟာက်မ္းလာအားျဖင့္ေနတစ္ပတ္ခရီး
ျဖစ္တယ္။ သိပၸံအားျဖင့္ ကမၻာတစ္လွည့္ျဖစ္
တယ္။ က်မ္းဂန္မွာလာတာဟာ ေနကတည္
ေနၿပီး ကမၻာက လွည့္ပတ္ၿပီး သြားတယ္။
လည္ၿပီး သြားတယ္။ လွည့္ၿပီး သြားတာက
၃၆၅ရက္မွာ တစ္ပတ္ပတ္မိတယ္။ လည္ၿပီး
သြားတာက ၂၄နာရီမွာ တစ္ပတ္ လည္မိ
တယ္။ က်မ္းဂန္လာ စကားအရပင္ျဖစ္ေစ၊
သိပၸံစကားအရပင္ ျဖစ္ေစ တစ္ရက္ဆိုတဲ့
ေ၀ါဟာရဟာ ေနတစ္ပတ္လို႔ဆိုတာခ်ည္းပဲ
ကြယ့္.။ အကယ္၍ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာ
သည္ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ တစ္သားတည္း့ျဖစ္ခဲ့
လွ်င္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မွာတည္တဲ့ စတုမဟာ
ရာဇ္နတ္ဘံုတို႔ တာ၀တိ ံသာနတ္ဘံုတို႔ဟာ
ေန႔ရက္ခ်င္းတူရမယ္။ ခုေတာ့မတူၾကဘူး။
ေန႔ရက္ခ်င္း မတူတာကို ေထာက္လွ်င္ ျမင္း
မိုရ္ေတာင္ဟာ ဒီကမၻာေျမႀကီးႏွင့္တစ္သား
တည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆစရာရွိတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေနမိဇာတ္ေတာ္ကိုၾကည့္လိုက္ၾက
ဦးစို႔။

မွန္ပါ. မိန္႔ေတာ္မူပါဘုရား။

ေနမိ ဇာတ္ေတာ္ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တာ
၀တိ ံသာနတ္ေတြကသိၾကားမင္းကိုေလွ်ာက္
ၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နတ္ျဖစ္ခဲ့တာဟာ ေနမိ
မင္းႀကီးရဲ႕အဆံုးအမေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနမိမင္းႀကီးကို ဖူးေတြ႕လိုၾကပါ
တယ္။ ေနမိမင္းကိုပင့္ေပးပါလို႔ေလွ်ာက္ၾက
တယ္။ သည္ေတာ့ သိၾကားမင္းက မာတလိ
နတ္သားကိုေစၿပီး နတ္ျမင္းတစ္ေထာင္ကတဲ့
ေ၀ဇယႏၱာရထားႏွင့္အပင့္ခိုင္းတယ္။ မာတလိ
ကေနမိမင္းကို နတ္ျပည္ၾကြဖို႔ရထားထက္ပင့္
လာၿပီး နတ္ျပည္ကို သြားရာ လမ္းႏွစ္လမ္းရွိ
တယ္။ တစ္လမ္းကငရဲလမ္းတစ္လမ္းကနတ္
လမ္းျဖစ္တယ္။ ဘယ္လမ္းက သြားခ်င္သလဲ
လို႔ေမးတယ္။ ေနမိမင္းက ငါဟာ ငရဲဘံုေရာ၊
နတ္ဘံုေရာမျမင္ဖူးဘူး....။ ျမင္ဖူးေအာင္ ႏွစ္
လမ္းလံုးက သြားခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။
မာတလိက ငရဲလမ္းေရာ နတ္လမ္းေရာ တစ္
ၿပိဳင္နက္တည္းသြားလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္လမ္း
ကဦးစြာ ၾကြလိုပါသလဲလို႔ေမးေတာ့ ေနမိမင္း
က ငရဲလမ္းကိုဦးစြာသြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မာတလိနတ္သားဟာ ေ၀ဇယႏၱာ
ရထားကို ငရဲလမ္းက ဦးစြာႏွင္တယ္။ သည္
ငရဲႀကီးေတြက ေျမႀကီးအတြင္းက ငရဲေတြ
မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္မွာေျမျပင္မွာတည္
ေနၾကတဲ့ႀကိမ္ပိုက္ငရဲ ေခြးစားငရဲစတဲ့ဥႆဒ
ငရဲမ်ားကိုဆိုလိုတယ္။ မာတလိနတ္သားဟာ
ငရဲဘံုကိုျပၿပီးေတာ့ နတ္ဘံုရွိရာ ေကာင္းကင္
ထက္ကို ရထားကို ဦးလွည့္ၿပီးေတာ့ ေမာင္း
တယ္။ နတ္လမ္းခရီးမွာ ဗရဏီ နတ္သမီး
ဗိမာန္ ေသာဏဒီနိ နတ္သားဗိမာန္၊ ဖာလ္ဗိ
မာန္၊ ျမ ဗိမာန္၊ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ဗိမာန္စသည္
တို႔ကိုျပေနတုန္းသိၾကားမင္းထံကအေထာက္
ေတာ္ေရာက္ခဲ့လို႔ တာ၀တိ ံသာသို႔ ေရွး႐ႈၿပီး
ရထားကိုႏွင္ခဲ့တယ္။

ရထား ဘယ္ေရာက္လာသလဲဆိုေတာ့ ျမင္း
မိုရ္ေတာင္ကို ရံၿပီးတည္ေနတဲ့ ေတာင္စဥ္
၇ထပ္စီ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအခါ ေနမိ
မင္းက သည္ေတာင္ေတြက ဘာေတာင္
ေတြေခၚပါသလဲလို႔ေမးေတာ့ မာတလိနတ္
သားက သုဒႆေနာ တရ၀ီေကာ၊ ဤသ
၀ေရာ ယုဂႏၶေရာ၊ ေနမိႏၵေရာ ၀ိနတေကာ၊
အႆကေ႑ာ ဂီရိျဗဟၼာစေသာဂါထာျဖင့္
သုဒႆနစတဲ့ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္
မွ တစ္ဖန္ စတုမဟာရာဇ္ဘံုမ်ားကို ျပသ
တယ္။ ၿပီးမွ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ကို
တက္တယ္။ သည္ေနမိဇာတ္ေတာ္ရဲ႕အလို
အားျဖင့္ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္တို႔ ျမင့္မိုရ္
ေတာင္တို႔ဆိုတာ ေကာင္းကင္မွာတည္ေန
တယ္။ ဒီေတာ့ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာ အမ်ား
ထင္သလို ေျမျပင္မွမဟုတ္ဘဲသီးျခားၿဂိဳလ္
တစ္လံုးလိုေကာင္းကင္မွာ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္
တာေပါ့။ ေကာင္းကင္မွတည္ေနလွ်င္ေျမပံု
ေပၚ ရွာေဖြလို႔ေတာ့ေတြ႕ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ေျမပံုေပၚရွာမေတြ႕တာႏွင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္
မရွိဘူးလို႔ မေျပာသင့္ဘူး။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္
က အမွန္ဧကန္ရွိေၾကာင္း အေျဖေပးလိုက္
ပါတယ္ကြယ္။

တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ အမွန္တကယ္ ရွိေၾကာင္းကို သုတၱနိပါတ အ႒ကထာ၊ ဒု၊ ၁၆၄-၁၆၅၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္ ႒၊ ၂၀၀ တို႔မွာ ေသေသ ခ်ာခ်ာ တိတိ လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတာမုိ႔ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ဟာ အမွန္တကယ္ရွိတယ္ လုိ႔ေျဖ ရမွာေပါ့ကြယ္။

အဲသည္ အ႒ကထာမွာ ဘယ္လို ဖြင့္ျပထားပါသလဲ ဘုရား။

အ႒ကထာ မ်ား ဖြင့္ထားပံုက သတၱ၀ါတို႔ ေနရာစၾကာ၀ဠာ တစ္ခု ဟာ အလ်ားအား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အနံ အားျဖင ့္ျဖစ္ေစ ယူဇနာ ေပါင္း တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ ေလးရာ ငါးဆယ္ရွိတယ္။ အ၀န္းလံုးပတ္ အားျဖင့္ ယူဇနာေပါင္း သံုးသန္း ေျခာက္ သိန္း တစ္ေထာင့္သံုးရာငါးဆယ္ ရွိတယ္။
 
သည္ စၾကာ ၀ဠာ ေျမအထုဟာ ယူဇနာ ေပါင္း ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္း အထု ရွိတဲ့ ေရကခံေနတယ္။
 ေရ ရဲ႕ ေအာက္မွာ ယူဇနာေပါင္း ကိုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္း အထူရွိတဲ့ ေလက ခံေနတယ္။

သည္ စၾကာ၀ဠာရဲ႕ ဗဟို အလယ္ေခါင္မွာ ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေရ အထက္ေပၚေန တဲ့ (သိေန႐ု) အမည္ရတဲ့ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ရွိတယ္။ အဲဒီျမင့္မိုရ္ေတာင္ ရဲ႕ အ၀မွာ ထက္၀က္ ထက္၀က္စီ နိမ့္တဲ့
ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္၀န္းရံေနတယ္။ အဲသည္ ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္တို႔ကို အစဥ္အတိုင္း-
 
၁။ ယုဂႏၶရ၊ ၂။ ဣသႏၶရ၊ ၃။ ကရ၀ီက ၄။ သုဒႆန၊ ၅။ ေနမိႏၵရ၊ ၆။ ၀ိနတက ၇။ အႆက႑ လို႔ေခၚေ၀ၚၾကသတဲ့။

သုတ္ပါေထယ်က အ႒ကထာ ၁၄၆ မွာ ေတာ့ မဟာသိေန႐ု အမည္ရတဲ့ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္မင္းမွာ အေရာင္ေလး ပါးထြက္ေန တယ္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္း ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ နံပါးက ေငြသားအတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေရာင္ထြက္တယ္။ ေတာင္ဘက္ နံပါး က ျမအတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမ အေရာင္ ထြက္တယ္ ။ အေနာက္ဘက္နံပါးက ဖလ္ အတိၿပီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဖလ္ေရာင္ ထြက္တယ္။ ေျမာက္ဘက္နံပါး က ေရႊအတိၿပီး တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေရႊအေရာင္ထြက္တယ္။
 
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ရဲ႕အေရာင္ေလးပါး ဟပ္တဲ့ အတြက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ လဲ အေရာင္ ေလးပါး ကြဲျပားေန တယ္ လို႔ ဖြင့္ျပထား တယ္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဧကနိပါတ္ ကုလာ ၀ကဇာတ္မွာ သိၾကားမင္းဟာ အသူရာ
တို ႔စစ္ခ်ီလာလွ်င္ ခံတပ္အေနျဖင့္ ခုခံရ ေအာင္ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ဂု မၻာဏ္၊ ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺတို႔ကို အေစာင့္ခ်ၿပီး အာလိန္ ငါးဆင့္ တည္ထားေၾကာင္း ျပဆိုထားတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ဟာ အမွန္ တကယ္ ရွိေၾကာင္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္မွာ အာ လိန္ငါးဆင့္ရွိၿပီး ျမင္း မိုရ္ေတာင္ ထိပ္မွာ သိၾကားမင္းစံရာ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ တည္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ဖြင့္ျပထား
တယ္ကြယ့္။

သည္လိုဆို က်မ္းဂန္ လာအရ ျမင္းမိုရ္ ေတာင္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားတာေပ့ါဘုရား။
 
သည္ေလာက္ ထင္ရွားပါ လ်က္ႏွင့္ ဦးပညာဓိသီရိက ဘာေၾကာင့္မ်ား ေမးပါလိမ့္ဘုရား။

ယခု ေျဖဆိုခ်က္ေတြ ကို အေမးရွင္က မသိ မဟုတ္ သိမွာပါပဲ။ သိလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမးတာလဲ ဆိုတာ ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဦးပညာဓိကသီရိဟာ ေခတ္အေလ်ာက္သိပၸြံ ပညာအရ ကမၻာတစ္၀န္း လံုးေကာင္းကင္က ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီး ေျမပံု ဆြဲၿပီးပါၿပီ။ သည္ကမၻာ့ ေျမပံု အတြင္းမွာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ မပါဘူး။
 
 ေျမေၾကာင္း ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ကမၻာအႏွံ႔ လွည့္ပတ္ သြားလာေနၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကလည္း ျမင္႔ မိုရ္ေတာင္ ေတြ႕တယ္လို႔ မေျပာၾကဘူး။ ယခုၿဂိဳလ္တုေတြ ဒံုးပ်ံေတြ ဟာ လဗိမာန္ေတာင္ ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သို႕ေသာ္ လည္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ကို မေတြ႕ၾကဘူး။ သည္ေတာ့ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ရွိတယ္ဆိုတာဟုတ္ မ်ား မွ ဟုတ္ပါေလစ လို႔ သံသယ ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေမးေပၚခဲ့တယ္ လို႔မွန္းဆရ တယ္။

ဟုတ္တယ္ ဘုရား။ သည္လုိ ေတြးမယ္ဆို တာလဲေတြးစရာပဲ။ သိပၸံ ထြန္းကားတဲ့ ယေန႔ ေခတ္မွာ သည္ ကမၻာႀကီး က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီ၊ သည္ ကမၻာႀကီး ထုတ္ခ်င္းခတ္ ခရီးကိုတစ္ရက္ တည္းႏွင့္ အေရာက္ သြားႏုိင္ၾကၿပီ။ က်မ္းစာထဲ မွာဆိုထားတဲ့ အတိုင္း ျမင္းမိုရ္ေတာင္ သာရွိ႐ုိး မွန္ရင္ ဘယ္တိမ္းလို႔ လြတ္ပါ့ မလဲဘုရား။

ဒါေၾကာင့္ျမင္းမုိရ္ေတာင္ ရွိတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ မ်ားမွ ဟုတ္ပါေလစ လို႔ တပည့္ေတာ္ေတာင္ သံသယ ရွိေနၿပီ။ အေျဖေတာ့ ဆက္ဦးမွပဲ ဘုရား။

သိပၸံ အေတြး အေခၚနဲ႔ က်မ္းလာ အေတြးအေခၚ ညီညြတ္ေအာင္ေျဖရွင္းဖို႔ ဆိုတာ ခက္ေတာ့ခက္
တာပဲကြယ့္။ သို႔ေသာ္လည္း သတိျပဳဖို႔ရာ တစ္ခုေတာ့ ေျပာရဦးမယ္။

အမိန္႔ရွိပါဘုရား။

သတၱရဘန္ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္ တို႔ ျမင္းမိုရ္ ေတာင္ တို႔ဆိုတာေတြ ဟာ ငါတို႔ေတြးထင္ သလို ဒီ ေျမျပင္ေပၚ မွာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္လိမ့္မယ္။ က်မ္းဂန္မွာ ျပထားတာက ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဟာ
ျမခေနာက္သံုးခု ရဲ႕ထိပ္မွာ တည္တယ္။

ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ဟာျမခေနာက္သံုးခု ရဲ႕အၾကား မွာ ယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္၀န္း တဲ့ အသူရာ ျပည္တည္ တယ္ တဲ့။ သည္စကားရပ္ အရျမင္း မိုရ္ေတာင္ဟာ ဒီကမၻာေျမႀကီး ရဲ႕အတြင္းသား မဟုတ္ဘူး။ ခေနာက္ေပၚ က အိုး သေဘာမွ် သာျဖစ္တယ္။ 
 
ခေနာက္ေပၚ တည္ရာမွာ လည္း ထိၿပီးေတာ့ တည္တာ လား။ ပန္းဆိုင္း ဆြဲသလို တည္ သလား။ အတိ အက် မေျပာႏုိင္ဘူး။ သို႔ ေသာ္ယူဆ စရာကထိၿပီး မတည္ဘူး။ ပန္းဆိုင္း ဆြဲသလို မထိဘဲ တည္တယ္လို႔ ယူဆဖြယ္ရွိ တယ္။ ဘာေၾကာင့္တုန္း ဆိုေတာ့ လူ႔ျပည္ႏွင့္ စတုမဟာရာဇ္၊ စတုမဟာရာဇ္ႏွင့္ တာ၀တိ ံ
သာတို႔ဟာ ေန႔ရက္ခ်င္းမတူၾကဘူး။ 
 
လူ႔ျပည္ မွာ ႏွစ္ ၅၀ စတုမဟာရာဇ္ မွာ တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ ညာဥ့္၊ လူ႔ျပည္ မွာႏွစ္ ၁၀၀၊ တာ၀တိ ံသာမွာ
တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညဥ့္၊ ေဟာဒီလို ေန႔ရက္ခ်င္း ကြာျခားေနတယ္။ ေလာကမွာ တစ္ရက္ဆိုတဲ့ စကား ဟာက်မ္းလာ အားျဖင့္ေနတစ္ပတ္ ခရီး ျဖစ္တယ္။ သိပၸံ အားျဖင့္ ကမၻာ တစ္လွည့္ျဖစ္ တယ္။ က်မ္းဂန္မွာ လာတာဟာ ေနကတည္ ေနၿပီး ကမၻာက လွည့္ပတ္ၿပီး သြားတယ္။ လည္ၿပီး သြားတယ္။ လွည့္ၿပီး သြားတာက ၃၆၅ရက္မွာ တစ္ပတ္ ပတ္မိတယ္။ လည္ၿပီး သြားတာက ၂၄နာရီ မွာ တစ္ပတ္ လည္မိ
တယ္။ 
 
က်မ္းဂန္လာ စကား အရပင္ျဖစ္ေစ၊ သိပၸံစကား အရပင္ ျဖစ္ေစ တစ္ရက္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ ဟာ ေနတစ္ပတ္ လို႔ဆို တာခ်ည္းပဲ ကြယ့္.။ အကယ္၍ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ဟာ သည္ ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ တစ္သား တည္း့ျဖစ္ခဲ့
လွ်င္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မွာ တည္တဲ့ စတုမဟာ ရာဇ္နတ္ဘံုတို႔ တာ၀တိ ံသာနတ္ဘံု တို႔ဟာ ေန႔ရက္ခ်င္း တူရမယ္။ ခုေတာ့မတူၾကဘူး။ ေန႔ရက္ခ်င္း မတူတာကို ေထာက္လွ်င္ ျမင္႔မိုရ္ေတာင္ ဟာ ဒီကမၻာေျမ ႀကီးႏွင့္ တစ္သား တည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆစရာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနမိဇာတ္ေတာ္ ကိုၾကည့္လိုက္ၾက
ဦးစို႔။

မွန္ပါ. မိန္႔ေတာ္မူပါဘုရား။

ေနမိ ဇာတ္ေတာ္ ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တာ ၀တိ ံသာနတ္ေတြ ကသိၾကားမင္း ကိုေလွ်ာက္ ၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ နတ္ျဖစ္ခဲ့တာ ဟာ ေနမိ မင္းႀကီးရဲ႕အဆံုး အမေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေနမိ မင္းႀကီး ကို ဖူးေတြ႕လိုၾကပါ တယ္။ ေနမိမင္းကို ပင့္ေပးပါလို႔ေလွ်ာက္ၾက တယ္။ သည္ေတာ့ သိၾကားမင္းက မာတလိ
နတ္သား ကိုေစၿပီး နတ္ျမင္း တစ္ေထာင္ကတဲ့ ေ၀ဇယႏၱာ ရထားႏွင့္အပင့္ ခိုင္းတယ္။ မာတလိ
ကေနမိမင္း ကို နတ္ျပည္ၾကြဖို႔ ရထားထက္ပင့္ လာၿပီး နတ္ျပည္ ကို သြားရာ လမ္းႏွစ္လမ္း ရွိ
တယ္။ 
 
တစ္လမ္းက ငရဲလမ္း တစ္လမ္းက နတ္ လမ္းျဖစ္တယ္။ ဘယ္လမ္းက သြားခ်င္သလဲလို႔ေမးတယ္။ ေနမိ မင္း က ငါဟာ ငရဲဘံုေရာ၊ နတ္ဘံုေရာ မျမင္ဖူးဘူး....။ ျမင္ဖူးေအာင္ ႏွစ္ လမ္းလံုး က သြားခ်င္ တယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ မာတလိ က ငရဲလမ္းေရာ နတ္လမ္းေရာ တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္း သြားလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္လမ္း ကဦးစြာ ၾကြလိုပါသလဲ လို႔ေမးေတာ့ ေနမိမင္း က ငရဲလမ္းကို ဦးစြာသြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မာတလိနတ္သား ဟာ ေ၀ဇယႏၱာ ရထားကို ငရဲလမ္းက ဦးစြာႏွင္တယ္။ 
 
သည္ ငရဲႀကီးေတြ က ေျမႀကီး အတြင္းက ငရဲေတြ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ မွာေျမျပင္ မွာတည္ ေနၾက တဲ့ႀကိမ္ပိုက္ ငရဲ ေခြးစား ငရဲစတဲ့ ဥႆဒ ငရဲမ်ား ကိုဆိုလိုတယ္။ မာတလိနတ္သား ဟာ ငရဲဘံု ကိုျပ ၿပီးေတာ့ နတ္ဘံု ရွိရာ ေကာင္းကင္ ထက္ ကို ရထား ကို ဦးလွည့္ၿပီးေတာ့ ေမာင္း တယ္။ နတ္လမ္းခရီးမွာ ဗရဏီ နတ္သမီးဗိမာန္ ေသာဏဒီနိ နတ္သားဗိမာန္၊ ဖာလ္ဗိ မာန္၊ ျမ ဗိမာန္၊ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ဗိမာန္စသည္
တို႔ကိုျပေနတုန္း သိၾကားမင္းထံ ကအေထာက္ ေတာ္ေရာက္ခဲ့ လို႔ တာ၀တိ ံသာသို႔ ေရွး႐ႈၿပီး ရထားကိုႏွင္ ခဲ့တယ္။

ရထား ဘယ္ေရာက္လာ သလဲဆိုေတာ့ ျမင္း မိုရ္ေတာင္ ကို ရံၿပီးတည္ေနတဲ့ ေတာင္စဥ္ ၇ထပ္ ဆီ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီ အခါ ေနမိ မင္းက သည္ေတာင္ေတြ က ဘာေတာင္ ေတြေခၚပါသလဲ လို႔ေမးေတာ့ မာတလိနတ္ သားက သုဒႆေနာ တရ၀ီေကာ၊ ဤသ ၀ေရာ ယုဂႏၶေရာ၊ ေနမိႏၵေရာ ၀ိနတေကာ၊ အႆကေ႑ာ ဂီရိျဗဟၼာစေသာ ဂါထာျဖင့္ သုဒႆန စတဲ့ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ မွ တစ္ဖန္ စတုမဟာရာဇ္ ဘံု မ်ား ကို ျပသ
တယ္။ 
 
ၿပီးမွ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ကို တက္တယ္။ သည္ေနမိ ဇာတ္ေတာ္ ရဲ႕အလို အားျဖင့္ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ တို႔ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္တို ႔ဆိုတာ ေကာင္းကင္မွာ တည္ေန တယ္။ ဒီေတာ့ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ဟာ အမ်ား ထင္ သလို ေျမျပင္မွာ မဟုတ္ဘဲသီးျခားၿဂိဳလ္ တစ္လံုး လိုေကာင္းကင္မွာ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ တာေပါ့။ ေကာင္းကင္ မွာ တည္ေန လွ်င္ေျမပံု ေပၚ ရွာေဖြလို႔ေတာ့ေတြ႕ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
 
ေျမပံုေပၚ ရွာမေတြ႕တာႏွင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ မရွိဘူးလို႔ မေျပာသင့္ဘူး။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ က အမွန္ ဧကန္ရွိေၾကာင္း အေျဖေပးလိုက္ ပါတယ္ကြယ္။

တည္ေတာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
 
 


No comments:

Post a comment