*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 28 April 2014

နုိင္ငံတကာ ဘဏ္တခုရဲ႕ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္

နုိင္ငံတကာ ဘဏ္တခုက သုံးသပ္ တင္ျပထားတ့ဲ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ကုိေဖာ္ျပေပး လုိက္ ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ရက္စဲြ - ၉ ဧၿပီ ၂၀၁၄


အဆုံးမွာေတာ့ သုံးသပ္ခ်က္ေရးသားသူ Suan Teck Kin (UOB ဘဏ္၊ အႀကီးတန္း စီးပြားေရးပညာ႐ွင္) ရဲ႕ ကုိယ္ေ ရးအက်ဥ္းကုိ ဖတ္ရႈရပါမယ္

ျမန္မာ - ေခတ္သစ္ တစ္ခုသို႕ကူးေျပာင္းျခင္း

ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုၾကာ အထီးက်န္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ မ်ားေနာက္ သို႔အမီ လိုက္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပူးေပါင္းပါ ၀င္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကိုေမွ်ာ္ကိုး သည့္ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္မ်ား ကို အားျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးရပ္ တည္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။
 သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးဆက္ တစ္ခု အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နိမ့္က်ခဲ့သည့္ အေနအထား တစ္ခုမွ
ျပန္လည္ အားယူႏိုးထ လာႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္နံမႈမ်ား လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီး၀င္လာခဲ့သည္။
တဆက္တည္း မွာပင္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမွဳျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ တစ္ဖက္ေစာင္း နင္းအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိပ္ပူပန္ စရာ မ်ား ရွိေကာင္း ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ မႈႏႈန္းသည္ ဆက္လက္ျမင့္ တက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


ႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီ အေနအထား၊ လူဦးေရ အေျခအေန၊ လွ်ံပယ္ေပါမ်ား သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ မ်ား ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ မႈမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနျခင္း စသည့္အေျခအေန မ်ားက ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ သူတုိ႕အား ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

သို႕ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ကို ထိန္းထား ရန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈျပႆနာ မ်ားကို အျမဲေလ့လာ ၾကပ္မတ္ရန္ မွာ အစိုးရ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။


အထီးက်န္ျခင္း မွ ျပန္လည္ႏိုးထ လာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွ တဆင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုၾကာ အထီးက်န္ရပ္တည္ ခဲ့မႈႏွင့္ စစ္အစိုးရ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ျပန္လည္ရုန္းထြက္ႏိုးထလာခဲ့သည္။ 
၎သည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္ မွ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းရာ တြင္ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာ မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈနည္းလမ္း မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္

တုိင္းျပည္အတြက္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ႏုိင္ငံေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ မႈႏွင့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႕သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လ်င္ျမန္ စြာေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ က႑ အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကိုေရွ႔ရွဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ လာႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဥပေဒ ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား အာရွ ၏ ေနာက္ဆံုး လက္ က်န္ စီးပြားေရး နယ္ေျမသစ္ အျဖစ္ စိတ္အား ထက္သန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။


၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ အထိ ၃ ဆနီးပါး တဟုန္ ထိုးတုိးတက္ လာခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၏ အဆို အရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ အထိရွိရမည္ ဟု သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရသည္။


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲ ကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး ကို လက္ခံခဲ့ျခင္း တုိ႔သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ေဒသ တြင္း အသိုက္  အ၀န္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ ဆိုင္ရာတုိးတက္မႈ မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းျပသ လ်က္ရွိသည္။ 
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးမ်ား သီးသန္႕အစည္း အေ၀းႏွင့္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၅ ရက္ေန႔ အထိ အာဆီယံ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္း အေ၀း ကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံ          က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္

တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (ASEAN Economic Community) ထူေထာင္ေရး တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။


ယခုေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုး ထသက္၀င္ လာျခင္းႏွင့္ အလား အလာေကာင္းမ်ားအျပင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားျဖစ္ ပါသည္။

စီးပြားေရး  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို သြက္လက္ျမန္ဆန္ စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပ ြဲ ျပီးခ်ိန္ ကတည္းက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ သည့္ အခ်ိန္မ်ား ကို ျပန္လည္ အသံုးခ် ရန္ႏွ င့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္း စည္း ရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားတြင္ သိသိ လသာသာ ေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။

(အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္) ။  
အစိုးရ အၾကီးအကဲမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ရန္ အေျခအေန မေပးေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိ ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား သည္ သိသာ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ မႈမ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကုန္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း (ASEAN EconomicCommunity) အတြင္းပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

အဓိက စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္။
ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းကြာျခားမႈမွ်တေစရန္ျပဳလုပ္၊ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံေဆာင္ရြက္မွဳကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ရက္။
အီးယူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔္မႈမ်ားအားလုံး ဆုိင္းငံ့

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ပိတ္ပင္မႈကုိ ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္းေၾကျငာ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ရက္။
ၾသစေတးလ်မွ က်န္႐ွိေေနေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးႏွင့္ခရီးသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ား ကုိ ပယ္ဖ်က္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္။
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာၿပီးေနာက္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆင္းရဲမြဲေတ မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္။
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္။
(ပုိမုိျပည့္စုံေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒသစ္ကုိ မတ္လ ၁၈ရက္ ၂၀၁၃ခုွစ္တြင္ထုတ္ျပန္၊ ဥပမာ-ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္က႑ ၁၁ခုတြင္ ၈၀% ထိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳ)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္။
အေမရိကန္ သမၼတ Obama ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႕လာေရာက္ လည္ပတ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္။

Paris Club အေၾကြး႐ွင္ႏုိင္ငံမ်ား မွ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၆ဘီလီယံ အေၾကြး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရ႐ွိ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၂ ရက္။
အီးယူမွ လက္နက္ ခဲယမ္း ၀ယ္ ယူမႈ မွ လႊဲ၍ က်န္သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလုံးကုိ ဖယ္႐ွား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္။
သီးသန္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ဗဟုိ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္လာေစ ရန္ လြတ္ေတာ္ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒကိွျပဌန္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မွ ဇူလုိင္လ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ စေတာ့႐ွယ္ယာ လဲလွယ္မႈ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ Securities Exchange ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚ လာၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္။
ေနာ္ေ၀ အေျခစုိက္ Telenor ႏွင့္ ကာတာ အေျခစုိက္ Ooredoo တုိ႔အား ဆက္သြယ္ေရး လုိင္စင္ခ်ထားေပး

အထက္ ပါေဖာ္ျပခ်က္ သည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံ မ်ား၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ႏႈန္းထား ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ သည္ ယခင္က အလြန္ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းႀကီးမားေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာမႈကုိ ေဖာ္ျပေန ပါသည္။


ဥပမာ  အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ ငံ၏အိမ္နီး နားျခင္းျဖစ္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ လူတစ္ ဦးျခင္း ၀င္ေငြမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္တြင္ ႐ွိၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ က တစ္ဦးျခင္း လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ အၾကားသာ ႐ွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ကန္ေဒၚ လာ ၂၀၀ စြန္းစြန္း မွ စတင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၁၀၀၀ေအာက္တြင္ သာ ဆက္လက္ ႐ွိေနသည္။


အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း အထင္ႀကီးေလာက္ စရာ တုိးတက္မႈမ်ား ကုိေတြ႕႐ွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုိၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ ယခင္က အင္ဒုိနီး႐ွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ တုိ႔႐ွိ လူတစ္ဦးျခင္း ၀င္ေငြႏွ င့္ သိပ္မကြာခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ပွ်မ္းမွ် လူတစ္ဦးျခင္း ၀င္ေငြမွာ ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။


သုိ႔ေသာ္ IMF မွ မတ္လ၂၀၁၄ တြင္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား စစ္တမ္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တုိးတက္ေျပာင္း လဲမႈ အလား အလာေကာင္းမ်ား ႐ွိေနပါသည္။ ထုိစစ္တမ္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏တုိးတက္ မႈ မွာ ၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ မတုိင္မီ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ပုိမုိ ခုိင္မာလာဖြယ္ ႐ွိသည္ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။


IMF မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၂/၁၃ တုိးတက္မႈ ကုိ ၇.၃% အျဖစ္ တုိးျမွင့္ျပင္ဆင္ ထားၿပီး ၂၀၁၄/၁၅ တြင္ အေဆာက္ အအုံ တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တုိးတက္မႈတုိ႔ ဆက္လက္ ခုိင္မာေန ပါက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မွာ ၇၃/၄ % တုိးတက္ လာဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။


ထုိကာလ အတြင္း IMF မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ကုိ (၂၀၁၃/၁၄ ႏွစ္ ကုန္ပုိင္း တြင္ ၆.၇% ႐ွိခဲ့ ရာမွ) ၂၀၁၄/၁၅ႏွစ္ ကုန္တြင္ ျမင့္တက္ လာေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာ ခႏွဳန္းထားႏွင့္ ေစ်းကြက္ လုိ အပ္ခ်က္ မ်ား အရ ၇%  ႐ွိလာ ရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။

လက္႐ွိ လုိေငြသည္ (၂၀၁၃/၁၄ တြင္ -၄.၈% ႐ွိခဲ့ရာမွ ) ၂၀၁၄/၁၅ တြင္ ျပည္ပကုန္တင္သြင္း မႈျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ GDP ၏ ၅.၁% ထိဆုိး ႐ြားလာ သည္ကုိေဖာ္ျပထားသည္။


ထုိသို႔ FDI ဆက္စပ္ တင္သြင္းမႈ မ်ားျမင့္တက္ လာျခင္း သည္ လုိေငြကုိ ဖာေထးေပးႏုိင္ ရန္ေမွ်ာ္ လင့္ ခဲ့ေသာ္ လဲ ပုိမုိ ဆုိးေစသည္ ကုိေတြ႔ျမင္ရသည္။


အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ IMF ၀န္ထမ္း မ်ား၏ေနာက္ဆုံး စစ္တမ္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္မႈ မွာ အလား အလာေကာင္း မ်ား ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပ မွ်ေျခအားနည္း မႈ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ ဖိအား မ်ား                          ကုိ အသားေပး တင္ျပ သြားပါသည္။


ထုိ အေျခအေန မွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာေနာက္က်က်န္ ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံ ကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိး ဆဲျဖစ္ေသာႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေန က်ျဖစ္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ လည္းျဖစ္ ပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရ မွေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္အား သီးျခား စီမံမူ စနစ္ ျဖင့္လည္ ပတ္ေစျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေသာ ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္း မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္   မွန္ကန္ သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ ႐ွိေနေၾကာင္းကိုျပသေနပါသည္။


အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမူမ်ား

ကမာၻ႔ဘဏ္ ၏  အဆိုအရ ျမန္မာႏို င္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မွဳ အရွိန္ ကုိျမွင့္တင္ ရန္ လုပ္ေဆာင္ ဖြယ္ရာ မ်ားစြာရိွေနသည္ မွာ မလြဲ ဧကန္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ အေဆာက္ဦ မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ ဆိုးရြားေသာျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၃၂% ေက်ာ္ေက်ာ္ သာျမိဳ႔ျပတြင္ေန ထိုင္ႏိုင္ၾက သည္။

(ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၏ ျမိဳ႔ျပတြင္ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရးမွာ ႏိုင္ငံ၏ ၅၀.၇%၊
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တြင္ ၃၁% ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀%ခန္႔ အသီးသီးရွိေနၾက ပါသည္။) 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လူဦးေရ ၏ ထက္၀က္ေအာက္ သာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တြင္ မူ လူဦးေရ ရာႏွဳန္းျပည့္ မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေနျပီး အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မူ လူဦးေရ ၏ ၇၃% မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေနသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။

 က်န္းမာေရး က႑ႏွင့္ ပညာေရး က႑ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈ တို႔ကဲ့သို႕ေသာ အဓိက က်သည့္ သံုးစဲြ မႈ အတိုင္းအတာ မ်ားသည္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ အေျခခံ ညႊန္းကိန္းမ်ား အရ

ေနာက္ေကာက္ က်လ်က္ ရိွသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၾကီးမားေသာ အားသာခ်က္ မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုပိုင္ဆိုင္ထား သည့္အတြက္ အေရးပါေသာ အေနအထား တစ္ခုတြင္ရွိေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ 
- သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆက္ႏြယ္မွဳ၊ ခရီးသြားလာေရး ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တို ႔အရ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အၾကား အေရးပါေသာ ဆံုမွတ္ေနရာ တြင္တည္ ရွိေနျခင္း
- အိႏိၵယ သမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္ေနျခင္း
-လူဦးေရ သန္း (၆၀၀) ရွိေသာ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္း ရွိ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ကို ပိုင္ဆုိင္ ထားေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္း
- (၇၈) ခုေျမာက္ ကမၻာ့ အၾကီးဆံုး ေရနံ တြင္းမ်ားႏွင့္ (၄၁) ခုေျမာက္ အၾကီးဆံုး သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕တြင္း စသည့္ အရင္း အျမစ္မ်ားစြာ ကို အလွ်ံအပယ္ ပိုင္ဆိုင္ ထားျခင္း 
- အေျခခံ အေဆာက္ အဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ား အတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း


-ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့သည့္ အေနအထားမ်ား ကလည္း ယခု အခါ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာ ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး လွ်က္ရွိသည္။
- စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ - ေရနံခ်က္ စက္ရံု၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အား လိုင္းသြယ္တန္း တည္ေဆာက္မွဳ
- ဟိုတယ္၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား (အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔လည္ပတ္ သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ ရန္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း ထားသူမ်ား အတြက္ အေရး ပါေသာေျဖရွင္းမွဳ တစ္ခုျဖစ္သည္။)

- ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈ - တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးဆြဲေဆာင္ လ်က္ရိွ
- ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ က႑မ်ား (တိုးတက္လာေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ခ်ိန္ဆ သံုးစြဲေရး)
- ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား

- ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ကိုအေျခခံေသာ ဖြံ႔ျုဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္း မ်ားစြာရိွေန သကဲ့သို႔ စြန္႕စားမႈ မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား စြာလည္းရိွေန သည္ကိုလည္း သတိျပဳ ရ မည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးသည့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲျခင္း မ်ား အတြက္ မၾကာေသး မီႏွစ္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး လဲလွယ္ မႈႏႈန္းႏွင့္ ဗဟို ဘဏ္ လည္ပတ္မွဳ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စသည္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အထင္ၾကီးေလာက္ စရာ လုပ္ေဆာင္မွဳ မ်ား ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ ခဲ့ျပီး ေနာင္ အနာဂတ္ တြင္လည္း ထိုကဲ့ သို႔ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး အရွိန္ အဟုန္မ်ားကို ဆက္လက္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္း သြားရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

အျခားေသာ စိန္ေခၚမွဳ အခက္အခဲမ်ား မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား စီး၀င္လာျခင္းႏွင့္ အတူၾကံဳေတြ႔ ရသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမွဳျပႆနာ မ်ားျဖစ္သည္။


ထို႔အျပင ္ ေခ်းေငြမ်ား ကို ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး က႑ကို လည္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဤတြင္ ပိုမို လြတ္လပ္ လာသည့္ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္း ထားႏွင့္ ပိုမို လြတ္လပ္လာသည့္ ဗဟိုဘဏ္ လည္ပတ္မွဳ စနစ္သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာေငြေၾကးေစ်း ကြက္ဘက္ မညီမွ်မႈမ်ား အား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ရာႏွဳန္းျပည့္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္မွဳ တို႔တြင္ လည္း အေရးပါ သည့္ အခန္းက႑ တြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေပသည္။
# # #

Appendix 1 – Myanmar: Key Figures At A Glance

Myanmar: Key Figures At A Glance

Memo

Land area 676,578 sq km 40th largest in the world
Population (July 2014 est) 55,746,253 25th largest in the world

Urban popluation 32.60%
Major urban area populations

Yangon 4.259 million
Mandalay 1.009 million
Nay Pyi Taw 992,000 (2009)

Health expenditures 2.0% of GDP (2011) Ranked 189th in the world
Education expenditures 0.8% of GDP (2011) Ranked 172nd in the world

Literacy rate 92.70%
Last election 7 November 2010
Next election due by December 2015

GDP (nominal) US$55.8 billion FY2012/13 est
GDP (nominal) MMK47,851 billion FY2012/13 est

GDP per capita (nominal) US$876 FY2013/14 est
Real GDP growth rate 7.30% FY2012/13 est
GDP composition by expenditure (2012 est.)

household consumption 80.80%
government consumption 3.80%

investment in fixed capital 16.60%
investment in inventories 0.40%

exports of goods and services 18.90%
imports of goods and services -20.40%

GDP composition by industries (2012 est.)
agriculture 38.80%

industry 19.30%
services 41.80%

Inflation rate (avg) 5.50% 2013
Inflation rate (latest) 4.40% Dec 2013

Fiscal Balance (% of GDP) -3.80% FY2012/13 est
Domestic public debt (% of GDP) 22.50% FY2012/13 est

Current account balance (% of GDP) -4.40% FY2012/13 est
Exports US$11.24 billion 2013

Top exports markets (2013; % share): TH 40.1%; CH 26.8%; IN 8.6%; SG 6.1%; JP 4.5%
Top exports (2013; % share): manufacture 40%; agri 24.6%; minerals 9.6%

Imports US$12.04 billion 2013
Top import partners (2013; % share): CH 30%; SG 20.4%; JP 10.2%; SK 10%; TH 9.6%

Top imports (2013; % share): capital goods 47.9%; intermediate 30.3%: consumer 21.8%
Trade Balance -US$799.4 million 2013

Official reserves US$4.6 billion FY2012/13 est
Total external debt US$13.5 billion FY2012/13 est

Total external debt (% of GDP) 24.2% FY2012/13 est
Exchange Rate (MMK per USD) 983.89 end-Feb 2014

Central Bank Policy Rate (%) 10.0 end-Dec 2013
Total deposit MMK14,352 billion Oct 2013

Total deposit to GDP (%) 24.5% 2012/13
Credit to private sector (%y/y change) 55.7% Oct 2013

Private sector credit to GDP (%) 10.2% 2012/13
Inward Foreign Direct Investment US$2.2 billion 2012

Stock of Foreign Direct Investment US$11.9 billion end-2012
Crude oil - proved reserves 50 million bbl Ranked 78th in the world

Natural gas - proved reserves 283.2 billion cu m Ranked 41st in the world
Source: CIA World Factbook; IMF; UNCTAD; CEIC; UOB Econ-Treasury Research est

ေရးသားသူ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
**********************

Suan Teck Kin
အႀကီးတန္း စီးပြားေရးပညာ႐ွင္၊ United Overseas Bank

Mr.Suan Teck Kin သည္ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ အျဖစ္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ United Overseas Bank တြင္ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သူသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မူ သုေတသနကုိ တ႐ုတ္၊ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္
တ႐ုတ္ေပက်င္း တုိ႔တြင္ အဓိက ထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိၿပီး အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွေဒသမွာ သူ၏ ဒုတိယဦးစားေပး သုေတသန နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။


Economic-Treasury Research ၏ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူသည္ အဖြဲ႕ ၏ ေစ်းကြက္ အျမင္မ်ားကုိ
ဘဏ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ႐ွိ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မူကုိ အသုံးျပဳ သူမ်ားသုိ႔
အၿမဲ ႐ွင္းလင္း တင္ျပသည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္ျဖင့္ စီးပြားေရး ပညာေလ့လာ မူႏွင့္ ႐ွယ္ယာ တန္ဖုိး သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔တြင္
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားႏွင့္ တ႐ုတ္ ဘာသာစကား ကုိကၽြမ္းက်င္ ပုိင္ႏုိင္စြာေျပာ ဆုိႏုိင္ မူေၾကာင့္ Teck Kin သည္ Bloomberg၊ CNBC၊ Channel News Asia ႏွင့္ Channel 8 တုိ႔ အပါအ၀င္ စကၤာပူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား မွေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကုိ အၿမဲလက္ခံေျဖၾကားရၿပီး အြန္လုိင္း စီးပြားေရး သတင္း ဌာနမ်ားျဖစ္ၾကေသာ AFX ႏွင့္ Thomson- Reuters တုိ႔မွ သူ၏ စီးပြားေရး အျမင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ မၾကာ ခဏထည့္ သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။


Teck Kin သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ Simon Fraser တကၠသုိလ္ မွ စီးပြားေရး ပညာရပ္ အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႔ကို ရ႐ိွ ထားၿပီး စီးပြား စီမံခန္႔ခြဲမူ ဘြဲ႕ကိုလည္းရ႐ိွထားသည္။

ထို႔ၿပင္ သူသည ္ CFA အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုင ္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးလဲျဖစ္သည္။

# # #

မီဒီယာမ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းရန္

Jean Khong Lye Yee
Senior Vice President
Group Brand Performance and Corporate Communications
United Overseas Bank Limited
Mobile: (65) 9791-2300
DID: (65) 6539-3981

စိုးသူရ
Account Director
Vero Public Relations Myanmar
Mobile: (95) 943168468

Credit To : ဧရာ၀တီ
 From... http://www.myanmaronlinenews.net/

No comments:

Post a Comment