*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 19 January 2014

ေလး အသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻ တစ္သိန္းေရတြက္ပံု


" ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းေရတြက္ပံု "
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

(၁) ဒီပကၤရာဘုရားပြင့္ရာ ကမာၻၾကီးကုန္ဆံုးေသာအခါ ကမာၻၾကီးတစ္ခုေပၚလာသည္။
ထိုကမာၻမွာ ဘုရားမပြငိ့ေသာ သုညကမာၻျဖစ္၏။
ထိုကဲ့သို႕ေသာ သုညကမာၻၾကီးေပါင္း
မည္မွ်ဟု ေရတြက္မရေအာင္မ်ားလွ၏ ။
ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။
ထိုကမာၻ၌ ေကာဏၭညဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူ၏ ။
ထိုဘုရားပြင့္ရာကမာၻကို အသုညကမာၻဟု
ေခၚ၏ ။ ထိုဒီပကၤရာဗုဒၶပြင့္ရာကမာၻႏွင့္
ေကာဏၭညဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ ကမာၻႏွစ္ခုအၾကားကာလ၌
ေပၚခဲ့ေသာ သုညကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခၤ်သည္ အေလာင္းေတာ္ပရမီ ျဖည့္က်င့္ရာ ဗုဒၶႏၲရအသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏ ။


(၂) ထိုေကာဏၭည ဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻကုန္ဆံုးေသာအခါ
ဘုရားမပြင့္သည့္ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္းအသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။ ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။ထိုကမာၻ၌
မဂၤလာဗုဒၶ ၊ သုမနဗုဒၶ ၊ ေရ၀တ ဗုဒၶ၊ ေသာဘိတ ဗုဒၶ ဟူေသာ
ဗုဒၶေလးဆူ ပြင့္ေတာ္မူ၏။
ထိုေကာဏၭည ဗုဒၶပြင့္ရာကမာၻမွ မဂၤလာဗုဒၶတို႕ပြင့္ရာ
ကမာၻတို႕အၾကားကာလ၌ ေပၚခဲ့ေသာ
သုညကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤသည္
အေလာင္းေတာ္ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ ဗုဒၶႏၲရအသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏ ။

(၃) ထိုဘုရားေလးဆူပြင့္ေတာ္မူရာ ကမာၻကုန္ဆံုးေသာအခါ သုညကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။ ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။
ထိုကမာၻ၌ အေနာမဒႆီ၊ ပဒုမဗုဒၶ၊ နာဒရ ဗုဒၶ
၊ ဟူေသာ ဘုရားသံုးဆူပြင့္ေတာ္မူ၏ ။
ထို မဂၤလာဗုဒၶ ဘုရားရွင္တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻႏွင့္ အေနာမဒႆီ ဘုရားရွင္တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻအၾကား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
သုညကမာၻၾကီးေပါင္းအသေခ်ၤသည္ အေလာင္းေတာ္ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ
ဗုဒၶႏၲရအသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏ ။

(၄) နာဒရဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻကုန္ဆံုးေသာအခါ သုည
ကမာၻၾကီးေပါင္းအသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။
ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။
ထိုကမာၻ၌ ပဒုမုတၱရ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူ၏ ။
နာဒရ ဘုရားရွင္တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻႏွင့္ ပဒုမုတၱရဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူရာ ကမာၻအၾကား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သုညကမာၻေပါင္းသည္ ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။

★ ဤသို႔လွ်င္ အေလာင္းေတာ္ပါရမီျဖည့္ရာ
ဗုဒၶႏၲရ အသေခ်ၤေလးရပ္ျဖစ္သည္။ ★

"ကမာၻတစ္သိန္း "

★ ထိုေနာက္ ပဒုမုတၱရ ဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻမွ သိခီဗုဒၶႏွင့္ ေ၀ႆဘူဗုဒၶ ႏွစ္ဆူပြင့္ေတာ္မူရာ
ကမာၻအထိ ကမာၻေပါင္းတစ္သိန္းႏွစ္ကမာၻရိွ၏ ။
ကမာၻတစ္သိန္း ဟူ၍အလြယ္ေခၚၾကသည္။
ထိုကမာၻမ်ားအတြင္း၌ ဘုရား ၁၂ ဆူပြင့္ေတာ္မူၾက၏ ။ အေလာင္းေတာ္သည္ ထိုကမာၻတစ္သိန္း ႏွစ္ကမာၻကာလပတ္လံုး ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသံုးဆယ္ တို႕ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့၏။

ဤသည္ကား ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ ေလးအသေခ်ၤ နဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္း ေရတြက္ပံုပင္ျဖစ္ပါသည္။

(အရွင္ဇ၀န ေမတၱာရွင္ေရႊျပည္သာ )

(အရံွဳးမရိွေသာဒႆန စာအုပ္မွ)

ဘုရားရွင္၏ ပါရမီျဖည့္ပံုကို ႏွလံုးသြင္း၍ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုပြားမ်ားၾကပါစို႕
ကမ်ာ။

Aye Chan Mon# Credit To : ႏွလံုးသားအာဟာရ > ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

(၁) ဒီပကၤရာ ဘုရား ပြင့္ရာ ကမာၻၾကီး ကုန္ဆံုးေသာ အခါ ကမာၻၾကီး တစ္ခုေပၚလာသည္။

ထိုကမာၻ မွာ ဘုရား မပြငိ့ေသာ သုည ကမာၻျဖစ္၏။
 
ထိုကဲ့ သို႕ေသာ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း မည္မွ် ဟု ေရတြက္ မရေအာင္ မ်ားလွ၏ ။
ထို႕ေနာက္ ကမာ ၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။ ထိုကမာ ၻ၌ ေကာဏၭည ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူ၏ ။
ထို ဘုရားပြင့္ရာ ကမာၻကို အသုည ကမာၻဟု ေခၚ၏ ။


 ထို ဒီပကၤရာ ဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻႏွင့္ ေကာဏၭညဗုဒ ၶ ပြင့္ေတာ္ မူရာ ကမာၻႏွစ္ခု အၾကား ကာလ၌ ေပၚခဲ့ေသာ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခၤ် သည္ အေလာင္းေတာ္ ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ ရာ ဗုဒၶႏၲရ အသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏ ။(၂) ထိုေကာဏၭည ဗုဒၶ ပြင့္ရာ ကမာၻ ကုန္ဆံုးေသာ အခါ ဘုရား မပြင့္သည့္ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။ ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။ ထိုကမာၻ၌ မဂၤလာဗုဒၶ ၊ သုမနဗုဒၶ ၊ ေရ၀တ ဗုဒၶ၊ ေသာဘိတ ဗုဒၶ ဟူေသာ ဗုဒၶေလးဆူ ပြင့္ေတာ္မူ၏။
 
ထိုေကာဏၭည ဗုဒၶပြင့္ ရာ ကမာၻ မွ မဂၤလာဗုဒၶ တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻတို႕ အၾကား ကာလ၌ ေပၚခဲ့ေသာ
သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤ သည္ အေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ ရာ ဗုဒၶႏၲရအသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏ ။

(၃) ထိုဘုရားေလးဆူ ပြင့္ေတာ္ မူရာ ကမာၻ ကုန္ဆံုးေသာ အခါ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။ ထို႕ေနာက္ ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။
 
ထိုကမာ ၻ၌ အေနာမဒႆီ၊ ပဒုမဗုဒၶ၊ နာဒရ ဗုဒၶ၊ ဟူေသာ ဘုရားသံုးဆူ ပြင့္ေတာ္မူ၏ ။
ထို မဂၤလာ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္တို႕ ပြင့္ရာ ကမာၻႏွင့္ အေနာမဒႆီ ဘုရားရွင္ တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻ အၾကား၌ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္း အသေခ်ၤသည္ အေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ ဗုဒၶႏၲရအသေခၤ် တစ္ခုျဖစ္၏။

(၄) နာဒရဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻကုန္ဆံုးေသာအခါ သုည ကမာၻၾကီးေပါင္းအသေခ်ၤ လာျပန္၏ ။
ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။
 
ထိုကမာၻ၌ ပဒုမုတၱရ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူ၏ ။ နာဒရ ဘုရားရွင္တို႕ပြင့္ရာ ကမာၻႏွင့္ ပဒုမုတၱရဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူရာ ကမာၻအၾကား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သုညကမာၻေပါင္း သည္ ထို႕ေနာက္ကမာၻတစ္ခုေပၚလာ၏ ။

★ ဤသို႔လွ်င္ အေလာင္းေတာ္ပါရမီျဖည့္ရာ
ဗုဒၶႏၲရ အသေခ်ၤေလးရပ္ျဖစ္သည္။ ★

"ကမာၻတစ္သိန္း "

★ ထိုေနာက္ ပဒုမုတၱရ ဗုဒၶပြင့္ရာ ကမာၻမွ သိခီဗုဒၶႏွင့္ ေ၀ႆဘူဗုဒၶ ႏွစ္ဆူပြင့္ေတာ္မူရာ ကမာၻအထိ ကမာၻေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ကမာၻရိွ၏ ။
 
ကမာၻတစ္သိန္း ဟူ၍အလြယ္ေခၚၾကသည္။ ထိုကမာၻမ်ား အတြင္း၌ ဘုရား ၁၂ ဆူပြင့္ေတာ္မူၾက၏ ။ အေလာင္းေတာ္ သည္ ထိုကမာၻ တစ္သိန္း ႏွစ္ကမာၻ ကာလပတ္လံုး ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသံုးဆယ္ တို႕ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့၏။

ဤသည္ကား ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ ေလးအသေခ်ၤ နဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္း ေရတြက္ပံု ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 


(အရွင္ဇ၀န ေမတၱာရွင္ေရႊျပည္သာ )(အရံွဳးမရိွေသာဒႆန စာအုပ္မွ)
ဘုရားရွင္၏ ပါရမီျဖည့္ပံုကို ႏွလံုးသြင္း၍ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ပြားမ်ားၾကပါစို႕ ။


From...Aye Chan Mon# Credit To : ႏွလံုးသားအာဟာရ > ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

No comments:

Post a Comment