*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 28 May 2014

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္ ကေျပာေသာ သင္၏ အေၾကာင္း
သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ (1) ဂဏန္း ၁ လံုးပါ သူမ်ား။
အေရးထက္ အေျပာ ပိုေကာင္း၏ ။ သူတစ္ပါး ၏ အျမင္ကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္။ စကား အလြန္သြက္၏ ။ ဤ သူမ်ိဳး ၏ စကားသည္ ရင္ထဲက မလာ။ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (1) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား။
(၁) လံုးပါ သူ၏ အျပဳ အမူအားလံုး။ သူတစ္ပါး ၏ အျမင္ကို နားလည္တတ္ သူျဖစ္၏ ။ သူတစ္ပါး၏ အျပဳ အမူကို အတုခိုး၏ ။ ဤအရည္အခ်င္း သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္၏ ။ မွ်မွ် တတျပဳ သူျဖစ္ ၏ ။ မွန္မွန္ ကန္ကန္ အရည္အခ်င္းကိုသံုးပါက အလြန္ အက်ိဳးရွိ၏။

 


သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ (1) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
စကားလံုး၊ စာအေရး အသားသံုးသပ္မႈ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ၏ ။ လက္ခံ စိတ္၀င္ စားႏိုင္ေအာင္ ေရးႏိုင္၏ ။ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားသည္ ဤဂဏန္း ရွင္မ်ားျဖစ္ၾက၏ ။ အခ်ဳိ႕မွာ စကားေျပာ အလြန္ညံ့ျခင္း၊ မထိန္း မသိမ္း တတြတ္ တြတ္ေျပာတတ္သူမ်ား ေတြ႕ရတတ္၏။ အေျခခံ အားျဖင့္ ဥာဏ္ေကာင္း သူမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္ သူမ်ားျဖစ္၏ ။ အထူးသျဖင့္ မိမိႏွင့္ ဘ၀တူ သူကို သာ ေပါင္းသင့္၏ ။ ။
 

၄ လံုးအထက္ /  
 ႐ုပ္ေရာ စိတ္ပါ လုပ္တတ္ျခင္း၊ အနား မယူတတ္ျခင္း၊ အေတြးျမန္ ဆန္ျခင္း၊ ျပဳမူေအာင္ ရြက္ခ်က္ မ်ား၊ ျမန္ ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါး ၏ အထင္လြဲျခင္း ကို ခံရေလ႔ရွိ၏ ။ 

(၁) ငါးလံုးအတြဲ  
 အၾကမ္းဖက္မႈကို လိုလား၏ ။ (၁) ဂဏန္းတြဲမ်ား သည္ အစားမွား ၍ အဆိပ္ျဖစ္တတ္၏ ။ စိတ္ထြက္ေပါက္ တစ္ခု ရွာထားလွ်င္ ေအာင္ျမင္တတ္၏။ ရွာ မထားလွ်င္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္သူ မ်ား ျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ျပင္ပ ဆက္ဆံေရး ညံ့တတ္ ၏ စိတ္လိုက္မာန္ပါႏွင့္ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္တတ္၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (2) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
လူတစ္ေယာက္ ကိုေတြ႕လွ်င္ ထိုသူ၏ အေျခအေနမွန္ ကိုသိေအာင္ စဥ္းစားႏိုင္သူျဖစ္ျခင္း၊ မ႐ိုးသားမႈကို ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းႏိုင္သူျဖစ္၏ ။ ခံစားမႈျပင္းထန္ ၍ သမထ အာ႐ုံ ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္တတ္၏ ။ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ မွသာလွ်င္ ႐ုပ္ကို မထိခိုက္ႏိုင္ ဘဲ ရွိေပလိမ့္မည္။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ (2) ဂဏန္း 2 လံုး ပါသူမ်ား။
အလြန္ျမင့္ေသာ အာ႐ုံ ခံစားမႈ ၊ သမထ အာ႐ုံႏိုးၾကားမႈ မ်ားရွိ၏ ။သမထ အာ႐ုံသည္ သူတို႔ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး အတြက္လည္းေကာင္း လြန္စြာ အသံုး၀င္၏ ။ သူ၏ အက်ဳိး ကို ေဆာင္ ရြက္ေပးေန သူကို ပင္လွ်င္ သံသယ ရွိေနတတ္၏ ။ ၎တို႔ ၏ အျပဳ အမူမ်ားသည္ အနီးကပ္ေနသူ မ်ားကို ထိခိုက္ေစ၏ ။ သူတစ္ပါး ၏ ျပႆနာတြင္ ၀င္မပါရ ။ ပါလွ်င္ ရွင္းမရျဖစ္သြား တတ္၏ ။ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (2) ဂဏန္း ၃ လံုး ႏွင့္ အထက္ ပါသူမ်ား။
ဘ၀ ၌ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ မထိန္းႏိုင္ လုပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်ေစႏိုင္၏ ။ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ မလုပ္ရန္ သတိျပဳ သင့္၏ ။ ႏွလံုးသား ထိ မခံစား မိေစရန္ အထူးေလ့က်င့္ ထားသင့္၏ ။ အထီးက်န္ သမားမ်ားျဖစ္သြား တတ္၏ ။ ခံစားမႈျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ ထိခိုက္ႏိုင္ေစ၏ ။ အႀကံေပး လိုသည္ မွာ ဂီတ ကို လိုက္စားသင့္၏ ။ သို႔မွသာလွ်င္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခု ရရွိေပလိမ့္မည္။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (3) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
စိတ္ကူး အလြန္ေကာင္း သူျဖစ္၏ ။ လက္တြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ ၏ ။ ေန႕စဥ္ လူေနမႈ အခက္ အခဲကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ သူမ်ား ၊ အေကာင္းျမင္ သမားမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ သူမ်ား၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္း သင္း ဆက္ဆံ သူကို ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လံုး ေစာင့္ေရွာက္သြားသူျဖစ္၏ ။ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (3) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား။
သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေအာင္ေနတတ္ ၏ ။ လူ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ တစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္သြား တတ္ၾက၏ ။ အေတြး ကို စကားလံုးႏွင့္ေဖာ္ျပ ရာ၌ အလြန္ ေကာင္း၏ ။ စာေရးေကာင္း၏ ။ လူမႈ ဆက္ဆံေရး တြင္ တစ္ခါ တရံ၌ အခက္ အခဲရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (3) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
စိတ္ဓာတ္ အားေကာင္းေသာ္ လည္း စိတ္ကူးေရလ်င္ေၾကာ တြင္ နစ္ေမ်ာေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သတိထား သင့္ ၏ ။ ဗဟုသုတ စုေဆာင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ ကို အထင္ႀကီးေန တတ္ျခင္း၊ စိတ္ကူးႏွင့္ ႐ူးေနတတ္ သူမ်ား လည္းျဖစ္တတ္ ၏ ။ ေကာင္းကင္ ဆန္ေနသူျဖစ္၏ ။ အေကာင္းဆံုး မွာ ေကာင္းကင္ မွေျမႀကီး သို႔ အျမန္ ဆင္းရန္ျဖစ္၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (4) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
လြန္စြာ စည္း႐ုံးေကာင္းသူျဖစ္၍ သူ႔ အနားတြင္ လူမ်ား ပတ္ပတ္လည္ေန တတ္၏ ။ သူတစ္ပါး ၏ အႀကံကို လည္း လက္ခံ တတ္၏ ။ လက္မႈ ပညာ ကြ်မ္းက်င္၏ ။ ဂီတဓာတ္ခံ ပါရမီရွိ၏ ။ စိတ္ဓာတ္ စိတ္ေကာင္း ရွိ၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (4) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား။
စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ၏ ။ အလုပ္ တစ္ခုကို စၿပီးလွ်င္ ၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္တတ္၏ ။ ၀ါသနာ ေၾကာင့္ပဲ လုပ္လုပ္၊ အလုပ္ သေဘာပဲလုပ္လုပ္ လက္ေျမာက္ၾကသူ မ်ားျဖစ္၏ ။ အႏုပညာ၊ ပန္းပု၊ အိုးအလွ၊ ေငြထည္၊ သတၱဳ လုပ္ငန္းလုပ္ သူမ်ား အျဖစ္ေတြ႕ရ၏ ။ သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ တိတိက်က် လုပ္သင့္၏ ။ သူတို႔ဘ၀တြင္ အၾကပ္ အတည္းႏွင့္ေနခဲ့ၾကရ၏ ။ မသပ္ မရပ္၀တ္ဆင္ လွ်င္ မတိက်သူ ဟု သတ္မွတ္ ရမည္။ ၎တို႔ အား ဖိႏိွပ္ရန္ ခက္ခဲ၏။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (4) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
စည္း႐ုံးေရးေကာင္းမ်ားျဖစ္၏ ။ မည္သည့္ အလုပ္ကိုျဖစ္ေစ လုပ္လွ်င္ လက္ေျမာက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအလုပ္ ကို လုပ္ခဲ၏ ။ လက္မႈ ပညာ၊ ဂီတ အရာ၌ ကြ်မ္းက်င္၏ ။ ဘ၀တြင္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အႏုယုဘ ဂီတကို လုိက္ စားသင့္ ၏ ။ သို႔မဟုတ္ပါ က ခက္ထန္ ၾကမ္းတမ္းမည္။ စိတ္အားထက္ ႐ုပ္အားေကာင္း သူမ်ားျဖစ္၏ ။ ေရွးေခတ္က ေက်း ကြ်န္းမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ခိုင္းေစသူမ်ား slave driver ျဖစ္ၾက၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (5) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
အားလံုးႏွင့္ သင့္ျမတ္၏ ။ သူမ်ား အလုပ္ႏွစ္ဆ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ တြန္းပို႔ႏိုင္၏။ လြတ္လပ္မႈ ကိုျမတ္ႏိုး၏ ။ အိမ္တြင္းေရး မသာယာ မႈမ်ား ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါး ၏ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္ လည္း မိမိျပႆနာ ကို မေျဖရွင္းႏိုင္ ေသာ ဂဏန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (5) ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
( ၅ ) ၂လံုး သမား၏ ႏွစ္ဆျဖစ္၏ ။ အရက္ေသစာ၊ ေဆးစြဲတတ္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ လိုက္စားတတ္သည္။ စိတ္ေပါ့လက္ေပါ့ေန တတ္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (5) ဂဏန္း ၃လံုး ပါသူမ်ား။
ခ်ဴပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ခက္၏ ။ ဦးေဆာင္ေသာ သူလည္း ျဖစ္၏ ။ လိုခ်င္ေသာ အရာကို ရေအာင္ ယူႏိုင္၏ ။ ေရရွည္ အတြက္သာ စဥ္းစားသင့္၏ ။ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ႀကီးကို လြယ္ လြယ္ကူကူလုပ္ႏိုင္၏ ။ နဂို အခ်စ္ ထက္ အပို အခ်စ္ကို ရွာတတ္၏ ။ အခ်စ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ႀကဳံ ေတြ႕ရေလ့ရွိ၏ ။ အမ်ား အားျဖင့္ လူမုန္းမ်ား၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (6) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မိမိ အိမ္ကို ျမတ္ႏိုး တတ္သူမ်ား၊ မိသားစု တာ၀န္ ကို ေက်ပြန္ သူမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ အသက္ ႀကီးရြယ္ အို သူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾက၏ ။ ၎တို႔ အဖို႔ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ မ်ားသည္ ဒုကၡေတြ႕လွၿပီျဖစ္၏ ။ မိဘ အုပ္ထိန္း သူေကာင္းမ်ားျဖစ္တတ္၏ ။ ေနာက္ဆံုး၌ အထီးက်န္ မ်ားျဖစ္သြား တတ္၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (6) ဂဏန္း 2 လံုး ပါသူမ်ား။
အလြန္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ေသာ မိဘ မွေမြးဖြားလာၿပီး ကိုယ္တိုင္ မိဘျဖစ္ေသာ အခါ သားသမီး ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည္။ သို႔ရာ တြင္ မိသား စုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္၍ ထြက္ခြာ သြားရတတ္၏ ။ ဘ၀ေနနည္းထိုင္ နည္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မသိသူမ်ားျဖစ္၏ ။ စိတ္ အလိုလိုက္မႈ ေၾကာင့္ ႐ုပ္ခႏၶာ ဒုကၡေရာက္တတ္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (6) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
စိုးရိမ္ စိတ္လြန္၍ ဒုကၡေတြ႕တတ္၏ ။ အဆိုးဘက္ ေတြးတတ္၏ ။ မလိုအပ္ဘဲ ျပႆနာ ရွာတတ္၏ ။ ၀ါသနာ ပါရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္သင့္၏ ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (7) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
အစေတး ခံသူမ်ားျဖစ္၏ ။ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕လွ်င္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဟု ယံုထားပါ။ ဘ၀အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားသည္ ။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆရာသမား မ်ားျဖစ္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (7) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား။
ဘ၀ အခက္အခဲ မည္မွ်ႀကီးမား သည္ ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အတြင္း ဓာတ္ခံ မေနာ စြမ္းအားေကာင္း၏ ။ အေျခ အေနကို အကြက္ ႐ိုက္၍ အသံုးခ် တတ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊေသာ့ ကိုင္ထား သကဲ့သို႔ အရာရာကို ဖြင့္ႏိုင္၏ ။ ဂီတ ဓာတ္ခံ ပါသူမ်ားျဖစ္သည္။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (7) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
တိုးတက္ျဖစ္ ထြန္းမည္။ ေလာကီ ပညာကို အထူး စိတ္၀င္းစား၏ ။ ေကာင္းစြာ စိတ္ကို ထိန္းသိမ္း၍ လိုက္စား ပါက ေပါက္ေျမာက္သြား ႏိုင္သည္။ တစ္ခါ တရံ၌ စိတ္ဓာတ္ က်သြားတတ္၏ ။ ထိန္းသိမ္းပါ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (8) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ႏွင့္ စနစ္ တက် ေနထိုင္ တတ္ၾက သူမ်ားျဖစ္၏ ။ အလုပ္ ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မလုပ္ဘဲ ထြက္သြား တတ္ၾက၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ( ၈ ) တစ္လံုး သမားကို Rolling Stone ဟုေခၚသည္။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ (8) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား။
သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ ဆံ ရာ၌ အာဏာသံ မပါရန္ ဂရုစိုက္ ပါေလ ။ သူတစ္ပါးကို အယံု အၾကည္နည္း သူမ်ားျဖစ္ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာင္းအလဲ လြန္စြာ လိုလား၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္တြင္ (8) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။
လြန္စြာ ရွားပါးေသာ ဂဏန္း တြဲျဖစ္၏ ။ ငယ္စဥ္ က ဘ၀အေျပာင္း အလဲမ်ား ၍ လူလတ္ ပိုင္း တြင္ တည္ တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္ျဖစ္သြား တတ္သည္။ ေငြ ရွာေသာေလာက တြင္ ေအာင္ျမင္ သူျဖစ္၏ ။ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ဘ၀တြင္ ေလွ်ာက္သြား လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏို္င္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရရန္ ခက္ခဲလွ၏ ။ အထူး ဂရုစိုက္ပါ။

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (9) ဂဏန္း ၁ လံုး ပါသူမ်ား။
အသစ္ အဆန္း မ်ား ရွာေဖြ တတ္၏ ။ ႐ုပ္အား သန္႔၏ ။ စိတ္အားျဖည့္လိုက္ လွ်င္ အလြန္ ထူးခြ်န္မည္။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြး သကၠရာဇ္ တြင္ (9) ဂဏန္း ၂ လံုး ပါသူမ်ား
လြန္စြာ ႀကီးမားေသာ စိတ္ စြမ္းအား ရွိသူမ်ား၊ တစ္စံု တစ္ရာ ကို ထားခဲ့ႏိုင္မည့္ သူမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ဒႆန ဆရာ မ်ား ျဖစ္တတ္၏ ။ မည္သည့္ အရာကို မည္သို႔ျဖစ္မည္ ကို ေမးခြန္း ထုတ္ေလ့ရွိ၏ ။ အလႊာေပါင္းစံု မွလူ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ တတ္၏ ။ စိတ္အားကို ခ်ဳပ္သံုး ရေသာေၾကာင့္ ေန႕ စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သင့္၏ ။
 

သင္၏ အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္ တြင္ (9) ဂဏန္း ၃ လံုး ပါသူမ်ား။စိတ္စြမ္းအင္ ေကာင္း၏ ။ သို႔ေသာ္ အလြန္ ဆူပူ ေသာင္းၾကမ္း တတ္သည္။ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ခိုင္မာျပင္းထန္ သူ မ်ားျဖစ္သည္။

From...ဆ၇ာ ဟိန္းတင္႔ေဇာ္ 

No comments:

Post a Comment