*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 19 November 2013

ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ (၂၄) ပစၥည္း အဓိပၸါယ္

“မဟာပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ (၂၄)ပစၥည္း အဓိပၸါယ္”


                                                                                                          Online Photos

၁။ ေဟတုပစၥေယာ- အရင္းခံအေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ)...

၂။ အာရမၼဏပစၥေယာ- အာရံုျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ရူပါရံု၊ သဒၵါရံု၊ ဂႏၶာရံု၊ ရသာရံု၊ ေဖာဌဗၺာရံု၊ ဓမၼာရံု)


၃။ အဓိပတိပစၥေယာ- အၾကီးအမွဴးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ စိတၱ၊ ၀ီမံသ(ပညာ))

၄။ အနႏၱရပစၥေယာ- အျခားမဲ့ဆက္တိုက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၅။သမနႏၱရပစၥေယာ-ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ဆက္တိုက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၆။ သဟဇာတပစၥေယာ- အတူတကြျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၇။ အညမညပစၥေယာ- အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၈။ နိႆယပစၥေယာ- မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ- အားၾကီးေသာ မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာ- ေရွ႕မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ- ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၂။ အာေသ၀နပစၥေယာ- မွီ၀ဲထံုရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၃။ ကမၼပစၥေယာ- ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ ေစတနာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၄။ ၀ိပါကပစၥေယာ- အက်ိဳးုျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ- ရုပ္နာမ္အာဟာရအျဖစ္ ေထာက္ပံ့၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၆။ ဣၿႏၵိယပစၥေယာ- ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၌ အစိုးရျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၇။ စ်ာနပစၥေယာ- စူးစူးစိုက္စိုက္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ဖ်က္ဆီး၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၈။ မဂၢပစၥေယာ- လမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၁၉။ သမၸယုတၱပစၥေယာ- တစ္သားတည္း ယွဥ္ဘက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၂၀။ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ- မယွဥ္ဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၂၁။ အတၳိပစၥေယာ- ရွိၿပီးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၂၂။ နတၳိပစၥေယာ- မရွိဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၂၃။ ၀ိဂတပစၥေယာ- ကင္း၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား

၂၄။ အ၀ိဂတပစၥေယာ- မကင္းဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား 


Credit to ႏွလံုးသားအာဟာရ
http://www.searchmyanmar.com/click


From...Facebook

No comments:

Post a Comment