*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 9 August 2013

Computer ႏွင္႔ Technology ဆိုင္၇ာ အက်ဥ္းခ်ံဳး သေကၤတ တစ္ခ်ိဳ႔....


ယေန ့ It ေခတ္မွာ ေန ့စဥ္ျမင္ေတြ ့ေနရတဲ့
Computer ႏွင့္ Technology ဆိုင္ရာအက်ဥ္းခ်ံဳးသေကၤတေတြကို
သိျပီးသားသူေတြေကာမသိေသးတဲ့သူေတ
ြပါသိေစလိုေသာေၾကာင့္
စုမိသေလာက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...HTTP : Hyper Text Transfer Protocol
ROM : Read Only Memory
RAM : Random Access Memory
BIOS : Basic Input- Output System
MODEM : Modulation- Demodulation
CAD : Computer Aided Design
LAN : Local Area Network
WAN : Wide Area Network
E-Mail : Electronic Mail
CD : Compact Disk
LDU : Liquid Display Unit
CPU : Central Processing Unit.
DOS : Disk Operating System.
HTML : Hyper Text Markup Language.
LLL : low Level Language.
MPU : Micro Processor Unit.
PROM : Programmable Read Only Memory.
WWW. World Wide Web.
WLAN : Wireless Local Area Network.
Wi-fi : Wireless Fidelity
GUI : Graphical User Interfaces.
CUI : Command User Interfaces.
MAC : Media Access Control.
LCD : Liquid Crystal Display.
ISH : International Super Highway.
CAM : Computer Aided Manufacturing.
FAX : Far Away Xerox
VDU : Visual Display Unit.


Friday, August 9, 2013
ZK
(ကေနာင္)
Scientist Myanmar

No comments:

Post a Comment