*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 10 September 2013

ျပည္ပသုိ႕ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား သတိျပဳဖြယ္

 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕၏ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ဦးေရသည္ ေလးသန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကရာမွ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းက စာရင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား သံုးသန္းခဲြ ရွိသည္။


ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆံုးမွာ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တရားဝင္ သြားေရာက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသူ စုစုေပါင္း ႏွစ္သန္းခဲြခန္႔ ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ေနရာေဒသ၏ အေျခအေနကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ မသိဘဲ  သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ မက္လံုးေပး လွည့္ျဖားျခင္း ခံၾကရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယခင္က အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး မ်ားသာ လူကုန္ကူး ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္  ကေလးငယ္ကိုပါ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည္ ဆုိပါက လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ လွည့္ျဖားျခင္း မခံရေလေအာင္ အေသအခ်ာ စံုစမ္း ေလ့လာၿပီး တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းက သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္သာ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ အတြင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာအဖဲြ႕ (IOM) ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့သည္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရးတြင္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာ ''စံ'' မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ အကာ အကြယ္ ေပးေရး၊ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္ေရး၊ အလုပ္ သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား လူမႈစီးပြားေရး ဘဝ ျမင့္မားလာေစေရး တုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၉)ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း (IOM) ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း သြား လာ ေနထိုင္မႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ၍ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၄၈ ႏုိင္ငံရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ  (IOM) အဖဲြ႕၏ (၁ဝ၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဖဲြ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ (IOM) အဖဲြ႕သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အကူအညီ လိုအပ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အရ  ကမၻာ့ လူဦးေရ သန္း ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားဦးေရ ၂၁၄ သန္းရွိေနၿပီး ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားဦးေရ သန္း ၄ဝဝ အထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ အထူး စီမံခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ၊ ကေမၻာ ဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွ တရားမဝင္ လာေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သူ ၂၄ဝဝ ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ၅၅၅ ဦးတုိ႔အား  ျမန္မာႏုိင္ငံ သံ႐ံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူရန္   ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ ဆုိေသာ္ မိမိ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေနရာေဒသ အေျခအေန၊ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္ အတြက္ အာမခံခ်က္ စသည္တုိ႔ကို ဂဃနဏ သိရွိၿပီးမွ တရားဝင္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖင့္  ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚလာခဲ့ေသာ္ မိမိအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ  အကာအကြယ္ ရရွိေရး အခက္အခဲ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း။     ။

 Written by  ေကတု
 ၿမ၀တီ မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္..

No comments:

Post a Comment