*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 8 November 2013

''ပဌာန္း ၂၄ ပစၥည္း'' ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား "

 ''ပဌာန္း ၂၄ ပစၥည္း'' ၏ အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား "
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

၁ ။ ေဟတုပစၥေယာ .....
( အကုသုိလ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲရပါေစသား)

၂ ။ အာရမၼဏပစၥေယာ ....
( မ်က္စိနွင့္နားသည္နိဗၺါန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။ )

၃ ။ အဓိပတိပစၥေယာ ....
-( ရုပ္နွင့္နာမ္နွစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းနုိင္ရပါေစသား။)

၄ ။ အနႏၱရပစၥေယာ ..
(မ်ားလွစြာေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ားကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၅ ။ သမနႏၱရပစၥေယာ -
( ရုပ္နွင့္နာမ္အတူရွိေသာ တရားတုိ ့ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၆ ။ သဟဇာတပစၥေယာ --
( ရုပ္ ရုပ္ျခင္း ၊ နာမ္ နာမ္ျခင္း၊ ထင္ရွားစြာ သိရပါေစသား။)

၇ ။ အညမညပစၥေယာ --
( ရုပ္မွနာမ္သုိ ့၊ နာမ္မွရုပ္သုိ ့ေျပာင္းလဲ၍ သိရပါေစသား။)

၈ ။ နိႆယပစၥေယာ -
(ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးတုိ ့၏တည္ရာကိုိ သိရပါေစသား။)

၉ ။ ဥပနိႆယပစၥေယာ -
(ရတနာသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားရပါေစသား။)

၁၀ ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ -
( ေရွ ့ကျဖစ္ေသာအကုသုိလ္ကိုပယ္၍ ကုသုိလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား)

၁၁ ။ ပစၦာဇာတပစၥေယာ -
( ေနာက္၌္ျဖစ္ေသာကုသုိလ္ကိုပယ္၍ ကုသုိလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား)

၁၂ ။ အာေသ၀နပစၥေယာ -
(လုိအင္ဆႏၵမရွိေအာင္ျပည့္စံုရပါေစသား)

၁၃ ။ ကမၼပစၥေယာ -
(ကံသံုးပါးကို ထိန္းသိမ္းနုိင္ရပါေစသား)

၁၄ ။ ၀ိပါကပစၥေယာ -
( ဝဋ္ေၾကြးသံုးသြယ္ကို ပယ္ဖ်က္ရပါေစသား)

၁၅ ။ အာဟာရပစၥေယာ -
( လုိရာ ဆႏၵ ျပည့္စံုစြာ ေထာက္ပံ့နုိင္ၾကပါေစသား)

၁၆ ။ ဣၿႏၵိယပစၥေယာ -
( နာမ္ရုပ္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေသာ ပညာနွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား)

၁၇ ။ စ်ာနပစၥေယာ -
( သူေတာ္ေကာင္းတရား(၇)ပါးနွင့္၊ ဥာဏ္စဥ္(၅) ပါးတုိ ့နွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား။)

၁၈ ။ မဂၢပစၥေယာ -
( ဘာ၀နာ(၂ ) ပါးအေပါင္းကို အာရံုျပဳ၍ အထြတ္အထိပ္ပညာကို ရပါေစသား။)

၁၉ ။ သမၸယုတၱပစၥေယာ -
( သူေတာ္ေကာင္းတုိ ့နွင့္ေပါင္း၍ (၇ )ျဖာေသာတရားနွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား။)

၂၀ ။ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ -
( သူယုတ္မာနွင့္ေ၀း၍ အကုသုိလ္နွင့္ ကင္းရွင္းရပါေစသား။)

၂၁ ။ အတၳိပစၥေယာ -
(သမုတိနယ္၏ အရွိကို ဟုတ္မွန္စြာ သိရပါေစသား။)

၂၂ ။ နတၳိပစၥေယာ -
(ပရမတၳၱမရွိတရား၏ အသိကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၂၃ ။ ၀ိဂတပစၥေယာ -
( ေရွ့ ၌ ပြင့္ကုန္ျပီးျဖစ္ေသာ ဘုရားတုိ ့ကိုရွိခုိးပါရေစသား။ )

၂ ၄ ။ အ၀ိဂတပစၥေယာတိ -
( ပြင့္လတၱံ႕ ေသာဘုရားတုိ ့ကို ရွိခုိးပါရေစသား)
''ပဌာန္း ၂၄ ပစၥည္း'' ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား "
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

၁ ။ ေဟတုပစၥေယာ .....
( အကုသုိလ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲရပါေစသား)...

၂ ။ အာရမၼဏပစၥေယာ ....
( မ်က္စိနွင့္နားသည္နိဗၺါန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။ )

၃ ။ အဓိပတိပစၥေယာ ....
-( ရုပ္နွင့္နာမ္နွစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းနုိင္ရပါေစသား။)

 

၄ ။ အနႏၱရပစၥေယာ ..
(မ်ားလွစြာေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ားကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၅ ။ သမနႏၱရပစၥေယာ -
( ရုပ္နွင့္နာမ္အတူရွိေသာ တရားတုိ ့ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၆ ။ သဟဇာတပစၥေယာ --
( ရုပ္ ရုပ္ျခင္း ၊ နာမ္ နာမ္ျခင္း၊ ထင္ရွားစြာ သိရပါေစသား။)

၇ ။ အညမညပစၥေယာ --
( ရုပ္မွနာမ္သုိ ့၊ နာမ္မွရုပ္သုိ ့ေျပာင္းလဲ၍ သိရပါေစသား။)

၈ ။ နိႆယပစၥေယာ -
(ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးတုိ ့၏တည္ရာကိုိ သိရပါေစသား။)

၉ ။ ဥပနိႆယပစၥေယာ -
(ရတနာသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားရပါေစသား။)

၁၀ ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ -
( ေရွ ့ကျဖစ္ေသာအကုသုိလ္ကိုပယ္၍ ကုသုိလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား)

၁၁ ။ ပစၦာဇာတပစၥေယာ -
( ေနာက္၌္ျဖစ္ေသာကုသုိလ္ကိုပယ္၍ ကုသုိလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား)

၁၂ ။ အာေသ၀နပစၥေယာ -
(လုိအင္ဆႏၵမရွိေအာင္ျပည့္စံုရပါေစသား)

၁၃ ။ ကမၼပစၥေယာ -
(ကံသံုးပါးကို ထိန္းသိမ္းနုိင္ရပါေစသား)

၁၄ ။ ၀ိပါကပစၥေယာ -
( ဝဋ္ေၾကြးသံုးသြယ္ကို ပယ္ဖ်က္ရပါေစသား)

၁၅ ။ အာဟာရပစၥေယာ -
( လုိရာ ဆႏၵ ျပည့္စံုစြာ ေထာက္ပံ့နုိင္ၾကပါေစသား)

၁၆ ။ ဣၿႏၵိယပစၥေယာ -
( နာမ္ရုပ္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေသာ ပညာနွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား)

၁၇ ။ စ်ာနပစၥေယာ -
( သူေတာ္ေကာင္းတရား(၇)ပါးနွင့္၊ ဥာဏ္စဥ္(၅) ပါးတုိ ့နွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား။)

၁၈ ။ မဂၢပစၥေယာ -
( ဘာ၀နာ(၂ ) ပါးအေပါင္းကို အာရံုျပဳ၍ အထြတ္အထိပ္ပညာကို ရပါေစသား။)

၁၉ ။ သမၸယုတၱပစၥေယာ -
( သူေတာ္ေကာင္းတုိ ့နွင့္ေပါင္း၍ (၇ )ျဖာေသာတရားနွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား။)

၂၀ ။ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ -
( သူယုတ္မာနွင့္ေ၀း၍ အကုသုိလ္နွင့္ ကင္းရွင္းရပါေစသား။)

၂၁ ။ အတၳိပစၥေယာ -
(သမုတိနယ္၏ အရွိကို ဟုတ္မွန္စြာ သိရပါေစသား။)

၂၂ ။ နတၳိပစၥေယာ -
(ပရမတၳၱမရွိတရား၏ အသိကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။)

၂၃ ။ ၀ိဂတပစၥေယာ -
( ေရွ့ ၌ ပြင့္ကုန္ျပီးျဖစ္ေသာ ဘုရားတုိ ့ကိုရွိခုိးပါရေစသား။ )

၂ ၄ ။ အ၀ိဂတပစၥေယာတိ -
( ပြင့္လတၱံ႕ ေသာဘုရားတုိ ့ကို ရွိခုိးပါရေစသား)


Myawady News

From...Facebook


 

No comments:

Post a Comment