*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 31 December 2013

ကားတင္သြင္းခြင့္ အတြက္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

 
ကားတင္သြင္းခြင့္အတြက္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္</p>
<p>၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယႏၲရားယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ကုိ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား ႏွစ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိးယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟုိတယ္/ခရီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ပုံမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ)၊ အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈတုိ႔ အတြက္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိးယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (Consignment စနစ္ အပါအ၀င္) အတြက္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား တင္သြင္းပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းမႈ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟုိတယ္/ခရီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (Express) မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း-ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲ ယာဥ္မ်ား၊ Mini Bus၊ City Bus (ဘယ္ေမာင္း) မ်ား (၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း) ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>ပုံမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ) တြင္မူ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ လုပ္ငန္းသုံး ယႏၲရားမ်ား အတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း၊ မီးသတ္ကား၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား၊ Mini Bus, City Bus မ်ားအတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္/ခရီးသည္တင္ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>ထုိသုိ႔ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လွဴဒါန္းသည့္ မီးသတ္ကားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Model Year ေလွ်ာ့ေပါ့ ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။</p>
<p>(ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားအား သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့၀င္း))
ၿပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားအား သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ 
 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယႏၲရား ယာဥ္ မ်ား တင္သြင္းခြင့္ကုိ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား ႏွစ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိးယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေဘၤာ သားမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟုိတယ္/ခရီး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ပုံမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္း သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ)၊ အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈတုိ႔ အတြက္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိးယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (Consignment စနစ္ အပါအ၀င္) အတြက္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား တင္သြင္းပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္း၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ျဖစ္ပါက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းမႈ သတ္မွတ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟုိတယ္/ခရီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ကုန္တင္ ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (Express) မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း-ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲ ယာဥ္မ်ား၊ Mini Bus၊ City Bus (ဘယ္ေမာင္း) မ်ား (၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း) ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပုံမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ) တြင္မူ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ လုပ္ငန္းသုံး ယႏၲရားမ်ား အတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း၊ မီးသတ္ကား၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ခရီးသည္ တင္ယာဥ္မ်ား (Express) အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္ တင္ ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား၊ Mini Bus, City Bus မ်ားအတြက္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္/ခရီးသည္တင္ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိသုိ႔ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လွဴဒါန္း သည့္ မီးသတ္ကားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Model Year ေလွ်ာ့ေပါ့ ေလွ်ာက္ထား ပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


(ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့၀င္း)
December 31, 2013

Credit: EMG
From...Search Myanmar
 

No comments:

Post a Comment