*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 4 February 2014

အိုင္တီသမားတုိင္း သိမွတ္ သင့္ေသာ အရာမ်ား(၁) GSM ဆိုတာကေတာ့ Global System for Mobile Communication ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) CDMA ဆိုတာကေတာ့ Code Divison Multiple Access ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) MP3 ဆိုတာကေတာ့ MPEG player 3 ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) MP4 ဆိုတာကေတာ့ MPEG-4 video file ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) PDF ဆိုတာကေတာ့ Portable Document Format ျဖစ္ပါတယ္။
(၆) CD ဆိုတာကေတာ့ Compact Disk ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) DVD ဆိုတာကေတာ့ Digital Versatile Disk ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) HTML ဆိုတာကေတာ့ Hyper Text Markup Language ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) WML ဆိုတာကေတာ့ Wireless Markup Language ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀) TCS ဆုိတာကေတာ့ Tata Consultancy Services ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၁) IP ဆိုတာကေတာ့ Internet Protocol ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၂) ISP ဆိုတာကေတာ့ Internet Service Provider ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၃) TCP ဆိုတာကေတာ့ Transmission Control Protocol ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၄) UPS ဆိုတာကေတာ့ Uninterruptible Power Supply ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၅) WLAN ဆိုတာကေတာ့ Wireless Local Area Network ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၆) HP ဆိုတာကေတာ့ Hewlett Packard ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၇) WAP ဆိုတာကေတာ့ Wireless Application Protocol ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၈) VHF ဆိုတာကေတာ့ Very High Frequency ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉) HSDPA ဆိုတာကေတာ့ High Speed Downlink Packet Access ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀) IBM ဆိုတာကေတာ့ International Business Machines ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၁) APPLE ဆုိတာကေတာ့ Asian Passenger Payload Experiment ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၂) SONY ဆုိတာကေတာ့ Sound Of New York ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၃) DELL ဆုိတာကေတာ့ michael DELL ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၄) HP ဆုိတာကေတာ့ Hewlett-Packard ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၅) IBM ဆုိတာကေတာ့ International Business Machines Corporation ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၆) HCL ဆုိတာကေတာ့ Hindustan Computer Limited ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၇) GE ဆုိတာကေတာ့ General Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၈) INTEL ဆုိတာကေတာ့ Integrated
Electronics ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၉) AMD ဆုိတာကေတာ့ Advance micro devices ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၀) GOOGLE ဆုိတာကေတာ့ Global Organization Of Oriented Group Language of Earth ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၁) Google ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူ ေတြကေတာ့ Larry Page နွင့္ Sergey Brin တို႔နွစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၂) Facebook ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Mark Zuckerberg ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၃) Yahoo တည္ေထာင္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့ David Filo နွင့္ Jerry Yang တို႔နွစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၄) Twitter တည္ေထာင္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့ Jack Dorsey နွင့္ Dick Costolo တို႔နွစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၅) Internet ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Tim Berners Lee ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၆) Linkdin ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူ ေတြကေတာ့ Reid Hoffman, Allen Blue နွင့္ Koonstantin Guericke တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၇) Email ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Shiva Ayyadurai ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၈) Gtalk ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Richard Wah kan ျဖစ္ပါတယ္။

(၃၉) Skype ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့ Niklas Zennstrom,JanusFriis နွင့္ Reid Hoffman တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄၀) Mozilla Firefox ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့ Dave Hyatt နွင့္ Blake Ross တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄၁) Wikipedia ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ Jimmy Wales ျဖစ္ပါတယ္။

(၄၂) You tube တည္ေထာင္ခဲ့ၾက သူေတြကေတာ့့ Steve Chen, Chad Hurley နွင့္ Jawed Karim တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား အျပင္ အျခားေသာ အရာမ်ားလည္း က်န္ရိွပါေသးတယ္။ အဓိက အသံုးဝင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ရွင္းလင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ Smart Pro Journal

From...Search Myanmar

No comments:

Post a Comment