*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 1 April 2014

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ရာတြင္ သတိျပဳရန္ အခ်က္ အခ်ိဳ႕

***စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္အခ်ိဳ႕***
============================
31.3.2014

အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေလာကမွာေရာင္း၀ယ္ငွား တစ္ခုခုျဖစ္ေျမာက္သြားတာနဲ႔ ခိုင္မာမွန္ကန္မႈရွိေအာင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ သတိထားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းသူ၀ယ္သူေတြက အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာေျပာၾကားလိုတာက လက္ရွိပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား၊ ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္ေတြ ဂရန္မႈရင္းမ်ားကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားနဲ႔ စိစစ္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေပၚယံသာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ေသခ်ာဂဂနန ေစ့စပ္စြာစစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိၾကပါ၊ ပစၥည္း တစ္ခုဟာ တန္ဖိုးရွိလာတာနဲ႔ အမွ်အတုအပ လုပ္လိုသူေတြဟာ ပိုမိုမ်ားျပားလာတတ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက စာခ်ဳပ္ေပၚမွာေရးသားထားတဲ့ အခ်က္လက္မ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ရက္စြဲမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ပါစကားလံုးေ၀ါဟာရအားလံုးကို တစ္လံုးခ်င္းေသခ်ာစြာဖက္ရႈသင့္တယ္ ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ အေပၚယံဖတ္ရႈျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာလင့္မည္စိုး၍ ျမန္ျမန္ဖတ္ရႈသြားျခင္းတို႔ဟာ အမွားတစ္စံုတရာပါရွိပါက မသိရွိနိုင္ပဲျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ-မွတ္ပံုတင္)၊ ေျမကြက္၊ တိုက္ခန္းအစရွိသည္တို႔၏ တည္ေနရာအတိအက်ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ႏွင့္စာရြက္စာတမ္းတူညီမႈရွိမရွိ၊ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ေပးေခ်သည့္ေန႔ရက္မ်ားကို ေသခ်ာ အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့အမွားျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။စာခ်ဳပ္တိုင္းဟာစင္းလံုးေခ်ာအမွားကင္းကင္းျဖစ္မေနႏိုင္ပါဘူး။၊တခါတေလသတ္ပံုမွားတာတို႔ ၊ရက္စြဲမွားတာတို႔ ၊စကားလံုးေ၀ါဟာရတခ်ိဳ႕က်န္ရွိ္သည္မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

အဆိုပါအမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ေနရာတြင္ မင္ဖ်က္ေဆး (correction pen)ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ သံုးမိတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကစစ္ေဆး၍ အမွားေတြ႕လို႔ Correction Pen ႏွင့္ ဖ်က္ၿပီး ထပ္ေရးကာေဘးတြင္ Initial Sign ထိုးေသာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ပင္ Correction Pen ႏွင့္ထပ္ဖ်က္ကာ ထပ္မံေရး၍ရသည္ကို သိေစလုိပါသည္။ အမွားေတြ႕လွ်င္ လုပ္သင့္သည္မွာ Cross မ်ဥ္း တစ္ခ်က္သာျခစ္ၿပီး ျပင္ဆင္လိုသည့္စာသားလိုေရးသားကာ Initial Sign လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ သိထားသင့္သည္မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္စာမ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ ဖက္႐ႈနားလည္ၿပီးသည့္အေနျဖင့္ Initial Sign ထုိးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေရာင္းသူ၀ယ္သူႏွင့္ သက္ေသမ်ား လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူလက္မွတ္ထိုးျခင္း(တခါတရံတြင္ေနရာမွားထိုးမိတတ္ၾကပါသည္)
တို ့အျပင္စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုနားလည္ေသာသူမ်ားသာသက္ေသ အေနျဖင့္လက္မွတ္ထိုးျခင္း (လမ္းၾကံဳ သို႔မဟုတ္ အနားတြင္ရွိေသာ သူ တစ္ဦးဦးက သက္ေသအေနျဖင့္ ေသခ်ာမဖတ္ရႈမိပဲ လက္မွတ္ထိုးမိပါက ေနာင္အမႈတစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက အျငင္းပြားစရာမ်ားျဖစ္လာတတ္ပါသည္) စသည့္အခ်က္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေတြ ့အၾကံဳမ်ား သိထားသမွ်ထဲမွစာဖတ္သူမ်ားအက်ိဳးရိွေစရန္ ၿပန္လည္ေ၀မွ်ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။အမွားပါကသည္းခံေပးေစလိုပါသည္။

Source : ကိုထူးၿမတ္ႏုိင္

အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေလာက မွာေရာင္း ၀ယ္ ငွား တစ္ခုခုျဖစ္ေျမာက္ သြားတာ နဲ႔ ခိုင္မာ မွန္ကန္မ ႈရွိေအာင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ သတိ ထားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို ေရာင္းသူ၀ယ္ သူေတြ က အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ပထမ ဦးစြာေျပာၾကား လိုတာ က လက္ရွိ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား၊ ဆက္စပ္ စာခ်ဳပ္ေတြ ဂရန္ မႈရင္းမ်ားကို နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား နဲ႔ စိစစ္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားဟာ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို အေပၚယံသာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ ရႈၾကၿပီး ေသခ်ာ ဂဂ နန ေစ့စပ္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္မႈ မရွိၾကပါ၊ ပစၥည္း တစ္ခုဟာ တန္ဖိုးရွိလာတာနဲ႔ အမွ် အတုအပ လုပ္လို သူေတြဟာ ပိုမိုမ်ားျပား လာတတ္ပါတယ္။


 ေနာက္တစ္ခု က စာခ်ဳပ္ေပၚမွာေရးသား ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ မ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ရက္စြဲမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

စာခ်ဳပ္ပါ စကားလံုးေ၀ါဟာရ အားလံုးကို တစ္လံုးခ်င္းေသခ်ာစြာ ဖက္ရႈသင့္တယ္ ဆိုေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား ဟာ အေပၚယံ ဖတ္ရႈျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာလင့္မည္ စိုး၍ ျမန္ျမန္ ဖတ္ရႈသြားျခင္းတို႔ဟာ အမွားတစ္စံု တစ္ရာ ပါရွိပါက မသိရွိနိုင္ပဲျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

 ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ မ်ား        (ဥပမာ-မွတ္ပံုတင္)၊ ေျမကြက္၊ တိုက္ခန္း အစရွိသည္ တို႔၏ တည္ေနရာ အတိအက်ညႊန္းဆို ခ်က္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း တူညီမႈရွိ မရွိ၊ ေငြေၾကး ပမာဏႏွင့္ ေပးေခ် သည့္ေန႔ရက္ မ်ားကို ေသခ်ာ အခ်ိန္ေပး ဖတ္ရႈစစ္ေဆး သင့္ပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့အမွားျပင္ ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
စာခ်ဳပ္တိုင္းဟာ စင္းလံုးေခ်ာ အမွားကင္းကင္းျဖစ္မေနႏိုင္ ပါဘူး။၊ တခါတေလ သတ္ပံုမွား တာတို႔ ၊ရက္စြဲ မွားတာတို႔ ၊ စကားလံုးေ၀ါဟာရ တစ္ခ်ိဳ႕က်န္ရွိ္သည္ မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

အဆိုပါ အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ေနရာ တြင္ မင္ဖ်က္ေဆး (correction pen) ကို အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ သံုးမိ တတ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္က စစ္ေဆး၍ အမွားေတြ႕လို႔ Correction Pen ႏွင့္ ဖ်က္ၿပီး ထပ္ေရး ကာေဘး တြင္ Initial Sign ထိုးေသာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ပင္ Correction Pen ႏွင့္ထပ္ဖ်က္ကာ ထပ္မံေရး၍ ရ သည္ ကို သိေစ လုိပါသည္။ 

အမွားေတြ႕လွ်င္ လုပ္သင့္သည္မွာ Cross မ်ဥ္း တစ္ခ်က္ သာျခစ္ၿပီး ျပင္ဆင္လိုသည့္ စာသား လို႔ ေရးသား ကာ Initial Sign လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ သိထားသင့္သည္ မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္စာမ်က္ႏွာ တုိင္းတြင္ ဖက္႐ႈနားလည္ၿပီးသည့္ အေနျဖင့္ Initial Sign ထုိးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေရာင္းသူ ၀ယ္သူႏွင့္ သက္ေသမ်ား လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ လက္မွတ္ထိုးျခင္း(တခါတရံ တြင္ေနရာမွား ထိုးမိတတ္ၾကပါသည္)

ထို ့အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ေသာသူမ်ား သာသက္ေသ အေနျဖင့္လက္မွတ္ ထိုးျခင္း (လမ္းၾကံဳ သို႔မဟုတ္ အနားတြင္ရွိေသာ သူ တစ္ဦးဦးက သက္ေသအေနျဖင့္ ေသခ်ာမဖတ္ရႈမိပဲ လက္မွတ္ ထိုးမိပါက ေနာင္အမႈ တစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚ လာပါက အျငင္းပြားစရာမ်ားျဖစ္လာ တတ္ပါသည္) စသည့္အခ်က္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ား သိထား သမွ်ထဲမွ စာဖတ္သူမ်ား အက်ိဳးရိွေစရန္ ၿပန္လည္ေ၀မွ်ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ အမွားပါက သည္းခံေပးေစလိုပါသည္။


Source : ကိုထူးၿမတ္ႏုိင္
 31.3.2014

No comments:

Post a Comment