*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 23 August 2014

MPTက ဖုန္းေခၚဆိုခ ကို တစ္မိနစ္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅၀ အတြင္း သာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ ကိုလည္း လက္ရွိေစ်းထက္ မပိုသည့္ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း MPTမွ ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚ ဆိုခႏႈန္း ထားမ်ား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ရာတြင္ ကနဦး သတင္းမ်ား အရ တစ္မိနစ္ လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂ဝ မွ အမ်ား  ဆံုး က်ပ္ ၅ဝ အတြင္း၌ သာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝုိင္း မွ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

MPTအေနျဖင့္ ေဈးကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အရ ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခ မ်ားကို ေျပာင္းလဲ သတ္ မွတ္ေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ျပည္တြင္းေခၚဆို ခ မွာ နံနက္ ၇ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ အတြင္း တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅ဝ ပံုေသႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲမႈ နည္းပါးေသာ ည ၁၁ နာရီ မွ နံနက္ ၇ နာရီၾကား အခ်ိန္၌ သာ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေကာက္ ခံျခင္း ျဖစ္ သည္။


 
ယခု ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ေန သည့္ အေနအထားအရ ဆိုပါက မိုဘိုင္းဖုန္း အထြက္ေခၚဆိုခ ကို တစ္မိနစ္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂ဝ မွ အမ်ား ဆံုး က်ပ္ ၅ဝ အတြင္းသာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခ မွာ လက္ရွိ ထက္ ထပ္မံ သက္သာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦး သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆိုခ အျပင္ SMS ေပးပို႔ ခႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခႏႈန္းထား မ်ားကို လည္း ေျပာင္း လဲေကာက္ခံရန္  စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း မွ SMS ေပးပို႔ခ အျဖစ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တစ္ေစာင္ ၂၅ က်ပ္ အစား SMS တစ္ေစာင္ လွ်င္ ၁ဝ က်ပ္ မွ ၂၅ က်ပ္ အတြင္း သာ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရိွရသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အေနျဖင့္ လက္ရွိ တြင္ 2G အတြက္ တစ္မိနစ္ ႏွစ္က်ပ္၊ 3G အတြက္ တစ္မိ နစ္ ေလး က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ 

အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အား ေျပာင္းလဲ သတ္ မွတ္ေကာက္ ခံ ရာတြင္ မူ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ Time Base ျဖင့္ ဆက္ေကာက္မည္ ဆိုပါက လက္ ရွိေဈး 2G အတြက္ တစ္မိနစ္ ႏွစ္က်ပ္၊ 3G အတြက္ တစ္မိနစ္ ေလးက်ပ္ႏႈန္း ထက္ မပိုေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ သာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ ထားျခင္းျဖစ္ သည္ ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အား Volume Base ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း ျမန္ မာ့ ဆက္သြယ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္း မွ စံုစမ္း သိရိွရသည္။ 

အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အျပင္ လက္ရွိ အင္တာနက္ ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ေကာက္ခံေနမႈ ကိုလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ အင္တာနက္ ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ကို လံုးဝ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳေတာ့ ဘဲ အခမဲ့ တပ္ဆင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ ဟု သိရသည္။

ေအာ္ရီဒူး မွ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ႏႈန္း မ်ား မွာ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆိုခ  ေအာ္ရီဒူးဖုန္း အခ်င္းခ်င္း ဆိုပါက တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္၊ အျခား ဖုန္းမ်ားသို႔ေခၚဆို ပါက တစ္မိနစ္ ၃၅ က်ပ္ ေကာက္ခံ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေကာက္ ခံေနၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ အျဖစ္ 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ (Package ေဈး မဟုတ္ပါ) ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

From...Search Myanmar


No comments:

Post a Comment