*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 7 August 2013

ဒီမိုကေ၇စီဆိုတာ " မင္းက်င္႔၀တ္" သီတဂူဆ၇ာေတာ္ဘု၇ားၾကီး“ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ - မင္းက်င့္၀တ္ ” - သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

“ ကမာၻဦးကာလလူတုိ႔သည္ ရုပ္ေကာင္း၊ စိတ္ေကာင္း
အက်င့္ေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း၊ အလုပ္ေကာင္းသည့္
လူေကာင္းကုိ လူမ်ားစုသေဘာက်ေရြးခ်ယ္၍ မင္းေျမွာက္
ၾကသည္။ လူမ်ားကေရြးခ်ယ္၍ ျမတ္ေသာမင္းဟု သမုတ္
အပ္ေသာေၾကာင့္ မဟာ(ဇန)သမၼတ(သုိ႔မဟုတ္)...ေသ႒
သမၼတဟုေခၚၾကသည္။ တရားသျဖင့္အမ်ားျပည္သူတုိ႔
ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေဆာက္ရြက္စီမ
ံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္
(ဓမၼ)ရာဇာဟုေခၚၾကသည္။


မဟာသမၼတ၊ ဓမၼရာဇာတုိ႔၏ က်င့္ရာေသာ ဥပေဒတုိ႔ကား..
(၁) ျပည္သူျပည္သားတုိ႔အား စား၀တ္ေနေရးျပည့္စုံေအာင္
ေပးရျခင္း။ (ဒါန)
(၂) သတ္ျခင္း၊ ခုိးျခင္း၊ ကာမေဖာက္ျပန္မႈမျပဳရျခင္း၊ မယစ္
မူးရျခင္း။ (သီလ)
(၃) မင္းမႈထမ္းတုိ႔အားလုံေလာက္ေအာင္
လစာရိကၡာေထာက္ပံ့
ရျခင္း၊ (ပရိစၥာဂ)
(၄) တုိင္းျပည္အေပၚ ရုိးရုိးသားသားေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ
္မတ္
က်င့္ရျခင္း၊ တုိင္းျပည္ကုိ မလိမ္မလည္ရ၊ မလွည့္ပတ္ရျခင္း
(အဇၨ၀)
(၅) ကုိယ္၊ႏွုတ္၊ စိတ္ အားလုံး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရျခင္း၊ တုိင္းျပည္ကုိ
ၾကမ္းတမ္းရုိင္းျပစြာ မအုပ္ခ်ဳပ္ရ။ (မဒၵ၀)
(၆) တစ္လလွ်င္ ေလးႀကိမ္ဥပုသ္ကမၼ႒ာန္းျဖင့္ စိတ္ကုိ ဆုံးမ
ရျခင္း၊ (တပ)
(၇) တုိင္းျပည္က မည္သုိ႔ျပဳ၊ ေျပာေစကာမူ တုိင္းျပည္အေပၚ
အမ်က္မထြက္ရ၊ ရင္ခြင္ကသားငယ္ကုိ ခ်စ္ခင္ေသာ မိခင္ကဲ့သုိ႔
စိတ္ထားရမည္။ ( မေကၠာဓ)
(၈)တုိင္းသားျပည္သူတုိ႔ကုိ မညွဥ္းဆဲရ၊ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး မပင္ပန္း
ေစရ။သက္သာေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (အ၀ိဟိ ံသာ)
(၉) စိတ္ထဲက ေဒါသ အျပင္မထြက္ေစရ၊ အႏုိင္ရေသာ္လည္း
တုိင္းျပည္ကုိ အႏုိင္မက်င့္ရ။ (ခႏီၱ)
(၁၀) တုိင္းသားျပည္သူအားလုံး၏ လုိအင္ဆႏၵကုိ မျငင္းပယ္ရ၊
ဆန္႔က်င္ဘက္မလုပ္ရ။ တုိင္းျပည္က ေတာင္းဆုိသည္ကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ကန္႔ကြက္သည္ကုိ မျပဳလုပ္ရ၊ ေရွာင္ရွား
ရမည္။ ( အ၀ိေရာဓန)

သူတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးတုိ႔ငွာ ျပည္သူတုိ႔စိတ္ၾကုိက္ေက်နပ္သူကု

ေရြးခ်ယ္၍ သမၼတ၊ရာဇာဟု တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ သမၼတ၊ရဇာ
တုိ႔ ဤသည့္အက်င့္ကုိက်င့္ေလာ့ဟု မင္းတုိ႔စည္းမ်ဥ္း၊ အေျခခံ
ဥပေဒ ၁၀ခ်က္ကုိ ေရးဆြဲ၍ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊
တရားစီရင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟူေသာ သဂၤဟာတရား၊ အပရိ
ဟာနယတရား၊ သမၸဒါတရား၊ ၀ိဟိ၀ိနယတရား၊ ဒသရာဇဓမၼတရား
စေသာ ဓမၼသတ္မ်ား၊ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

တုိင္းျပည္၏ အလုိဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳရန္ ေပါရိသာဒကဲ့သုိ႔ေသာ
မေကာင္းေသာမင္းမ်ားကုိ မဆုိထားဘိ၊ ေ၀ႆႏၲရာကဲ့သုိ႔ေသာ
ေကာင္းေသာမင္းမ်ားကုိပင္ တုိင္းျပည္က လက္မခံ၊ ထီးနန္းခ်၍
တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ထုိအခါ ထုိမင္းတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္၏ဆႏၵကုိမဆန္႔က်င္ရဲ၊ မဆန္႔က်င္
ႏုိင္ဘဲ ရာဇပလႅင္မွဆင္း၍တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရေလသည္။
ဤသည္ကားတုိင္းျပည္ကုိ တုိင္းျပည္သားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊
တုိင္းျပည္သားမ်ား၏အလုိအတုိင္းသ
ာ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ မင္းက်င့္တရား
၁၀-ပါးမွ အ၀ိေရာဓနဟူေသာ ကမာၻဦးက ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ဓမၼဟူသည္ - သစၥာ၊
ရာဇဟူသည္ - အရွင္
အမွန္တရား -
ေနရာတုိင္းမွာ ထြန္းေတာက္ပါေစ။
ပုဂၢဳိလ္တုိင္းမွာ ထြန္းေတာက္ပါေစ။


- ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာဥာဏိႆရ

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

Young Buddhist's

No comments:

Post a Comment