*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 10 August 2013

ဘ၀ေအာင္ၿမင္ေ၇းအတြက္ လံ႔ုလ၀ီ၇ိယႏွင္႔ ဥာဏ္အေၿမာ္အၿမင္


ဘဝ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လံု႔လ ဝီရိယႏွင္႕ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္


ေလာက ဓမၼတာ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ ဤေလာက၌ ရွိရွိသမွ် လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုိးတက္ျခင္းကိုသာ လိုလား ႏွစ္သက္ၾကၿပီး ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကို မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မလိုလား ၾကေခ်။ တုိးတက္ ႀကီးပြားလိုေသာ္ လံု႔လ ဝီရိယ စိုက္ထုတ္၍ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ရွိရေပမည္။လံု႔လ ဝီရိယ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ပ်င္းရိျခင္း ျဖစ္၏။ ပ်င္းရိျခင္း ေျခာက္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း  ပညာရွိတုိ႔ ျပဆုိခဲ့ရာ  ခ်မ္းလွေသးသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ ပူလွေသးသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ ေစာလြန္းေသးသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ မိုးခ်ဳပ္လွၿပီဟူေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ ဆာေလာင္လွေသးသည္ ဟူေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ ဝမ္းဝလွေသးသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ပ်င္းရိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုေခတ္သည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် အရာ အားလံုးတုိ႔သည္လည္း အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္လွသည္။ တုိးတက္ ႀကီးပြားလိုသူ ဟူသေရြ႔တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ် တတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလာကတြင္ ရွိသမွ်ေသာ အဖုိးတန္ ဆုိသည္တုိ႔ထက္ အဆေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာ အသံုး ခ်တတ္မွသာ ေအာင္ျမင္ တုိးတက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လံု႔လ ဝီရိယ စိုက္ထုတ္၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ပြဲ ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပမာ အျဖစ္ ရွင္နာဂ ေသနမေထရ္ႏွင့္ မိလိႏၵ မင္းႀကီးတုိ႔ အေမးအေျဖ သာဓက ရွိခဲ့သည္။ မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ လံု႔လ ဝီရိယႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းကို အရွင္ နာဂေသနက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာ၌ ''မင္းႀကီး အမႈကိစၥ ေပၚေပါက္မွ ျပဳအပ္ေသာ လံု႔လ ဝီရိယတုိ႔သည္ အမႈကိစၥတုိ႔ကို ၿပီးစီးတတ္သည္ မျဖစ္။ အမႈကိစၥ မေရာက္မီ မေတြ႕မီအခါ ေရွးဦးစြာက ျပဳအပ္ေသာ လံု႔လ ဝီရိယသာလွ်င္ အမႈကိစၥတုိ႔ကို ၿပီးစီး ေစတတ္၏။ မင္းႀကီး ဥပမာ ေသာ္ကား မင္းႀကီးသည္ အၾကင္အခါ၌ ေရမြတ္သိပ္သည္ ျဖစ္အံ့။ ထုိအခါ ေရေသာက္အံ့ေသာငွာ ေရတြင္း ေရကန္တုိ႔ကို မတူးေခ်။ ေရွးဦးစြာမွသာလွ်င္ ေရကို ေသာက္ရေခ်မည္။ မင္းႀကီး စစ္ထိုးအံ့ေသာငွာ ရန္သူေပၚလာအံ့။ ထုိအခါ မင္းႀကီးသည္ ၿမိဳ႕၊ က်ဳံး၊ တံတုိင္း(ျပအိုး)၊ ပစၥင္ရင္တားတုိ႔ကို ျပဳလုပ္အံ့ေလာ။ မ်ဳိးရိကၡာ စပါးတုိ႔ကို စု႐ံုးအံ့ေလာ။ ထုိအခါ ဆင္အတတ္၊ ျမင္းအတတ္တုိ႔ကို သင္အံ့ေလာဟူ၍ ျပန္လည္ ေမးျမန္းသည္။ မိလိႏၵ မင္းႀကီးက ''အရွင္ဘုရား ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ေရွးဦးစြာက အမႈတုိ႔ကို ႀကိဳတင္၍ ျပဳရေခ်သည္''ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာ္ ရွင္နာဂေသနက'' မင္းႀကီး ထုိ႔အတူ အခါမေရာက္မီက စ၍ ျပဳအပ္ေသာ လံု႔လ ဝီရိယသည္ သာလွ်င္ အမႈကိစၥတုိ႔ကို ၿပီးစီး ေစႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမႈကိစၥ မရွိမီက ေရွးဦးစြာ လံု႔လ ဝီရိယ ျပဳအပ္သည္'' ဟု မိလိႏၵ မင္းႀကီးအား ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။
လံု႔လ ဝီရိယ စိုက္ထုတ္ရာ၌ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိးတုိ႔ကို ပိုင္းျခား ေဝဖန္ႏိုင္စြမ္း ရွိရေပမည္။ ဆင္ကန္းသည္ လမ္းမွန္းမသိ၊ ေတာခ်ဳံမွန္းမသိ ဇြတ္တိုး၍ သြားသကဲ့သုိ႔ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ နည္းပါးသူသည္ အမွန္အမွားကို မသိ၊ ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာဆုိ ျပဳမူတတ္ၾကသည္ကို ရည္ၫႊန္း၍ စာဆုိ ရွင္မဟာ ရ႒သာရက ''က်စ္လ်စ္မရွိ၊ အၿငိၿငိတည့္၊ ဟုတ္လိႏုိးႏိုး၊ ဆင္ကန္းတုိးသို႔''ဟူ၍ ဥပမာ ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ႀကီးပြား တုိးတက္လိုသူတုိင္းသည္ အပ်င္းေျခာက္ပါးကို ေရွာင္၍ လံု႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္ကာ အစား ျပန္မရႏုိင္သည့္ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္တုိ႔ကို အသံုးခ်၍ မိမိ သူတစ္ပါး ႀကီးပြား တုိးတက္ေရးအတြက္ အေျမာ္ အျမင္ ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
Written by အာယု
                            ၿမ၀တီ မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္                       

No comments:

Post a Comment