*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 14 November 2013

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေဒါသလုပ္ငန္းခြင္။ 

စားဝတ္ေနေရး အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ ဘဝအဓိပၸာယ္ ျပည့္စံုမႈအတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ အရြယ္ ေရာက္သူတုိင္း အလုပ္ ကိုယ္စီ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္သည္ ကြၽန္မတုိ႔၏ ဒုတိယအိမ္သဖြယ္ျဖစ္ လာေတာ့ သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေန႔စဥ္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနရသည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ရွိလူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားေၾကာင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိ သလို စိတ္သေဘာထား မတုိက္ဆုိင္သည့္အခါ စိတ္ဆိုးေဒါသ ထြက္မိ တတ္ၾကသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အတိျဖစ္ေနေသာေနရာ ဟု ဘယ္သူမွ အာမမခံ။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း ပင္ အလုပ္၏အႏွစ္သာရ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရင္းပင္ စိတ္မေက်နပ္ မႈ၊ ေဒါသျဖစ္ မႈ တုိ႔ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ ခံစားရႏုိင္ပါေသးသည္။ 

အလုပ္သည္ သင္ေပါက္ကြဲပြင့္ ထြက္စရာေန ရာ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္ေဒါသမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္း အခ်ဳိ႕ကို ျပန္ လည္ မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။အေျခအေနကို လက္ခံျခင္း
=================
အေျခတက်ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လည္ပတ္မႈယႏၲရားကုိ သင္မႀကိဳက္ လုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ဟုေတြးရင္း ေဒါသျဖစ္ေနပါက ယင္းအေတြးမ်ားကို ရပ္တန္႔ လုိက္ပါ။ အျဖစ္သင့္ဆံုးက သင့္အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားကို အေကာင္းဆံုး ဟု လက္ခံလုိက္ျခင္းပင္။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ားထဲမွ အေကာင္း ဆံုးလုပ္ကိုင္ ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိသာ ရွာေဖြပါ။ အကယ္၍လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိအေနအထား ကုိ လက္မ ခံႏုိင္ လွ်င္ အလုပ္မွထြက္လိုက္ပါ။

အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးပါ
===============
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းျမင္တတ္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး ယင္းအစား အေကာင္းျမင္ စိတ္ကို ေမြးျမဴေပးပါ။ စကားတစ္ခု ရွိပါ သည္။ ‘သင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အရာမ်ားသည္ အဆိုးဆံုးမ ဟုတ္ေသး ပါ’။ မွန္သည္။ မုန္တိုင္းေတြထန္ၿပီးလွ်င္ ေနျခည္ျဖာမည့္အခ်ိန္ မၾကာခင္ေရာက္ေတာ့မည္ ဆုိသည္ ကို သတိရပါ။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေလးေပးစဥ္းစားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ
==========================
အလုပ္တြင္ အျခားလူတစ္ဦးက ကိစၥတစ္ခုကို သင့္ထက္အရင္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါသည္ သင္၏ည့ံဖ်င္းမႈဟုဆုိတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အျပစ္သားသဖြယ္ မစဥ္းစားသင့္ေပ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းတြင္ အားသာ ခ်က္မ်ားရွိၿပီး အဆုိပါအားသာခ်က္မ်ား ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ် တတ္ရန္ သာ လုိအပ္သည္။

အလုပ္ကို ဦးစားမေပးပါႏွင့္
================
အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ။ မိမိတြင္ရွိသမွ် အရည္အေသြးမ်ားကို အသံုးခ်ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘဝ၏အစိတ္ အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္ကုိ ဦးစား မေပးပါႏွင့္။ အလုပ္တြင္ ကုန္ဆံုးရမည့္အခ်ိန္၊ အသံုးျပဳရ မည့္စြမ္းအင္တုိ႔ကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ပါ။ သင္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား လည္း အေရးႀကီးသည္ကို သတိရပါ။ သူတို႔ႏွင့္အခ်ိန္ကုန္ဆံုးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဖိအားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစ ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။

Ref: Indian Times
The Union Daily


No comments:

Post a Comment