*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 4 July 2014

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား သိေစရန္


မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသိေစရန္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဇယား မေလးရွားအစိုးရ၏ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း

မေလးရွားရွိ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံလစာ ရင္းဂစ္ (၉၀၀) ႏွင့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြရွိတဲ့အျပင္ လုပ္အားခ ေစ်းႏႈန္းေတြကို မေလးရွားအစိုးရမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားျပီ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြမွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒ တရား၀င္ ျပဌာန္းခ်က္တြင္ တေန႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီရွိျပီ ၁ ရက္လွ်င္ လုပ္အားခ ရင္းဂစ္ ၄၀ သတ္မွတ္ထားျပီ ၁ နာရီကို ရင္းဂစ္ ၅ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးတဲ့အျပင္ တေန႔တာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီအထက္ ရွိခဲ့လွ်င္ Overtime ဆင္းခဲ့ပါက ၁ နာရီကို ရင္းဂစ္ ၇.၅၀ တစ္ဆခြဲႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္ တရား၀င္ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ စေန-တနဂၤေႏြ ေန႔ရက္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက ႏွစ္ဆ ႏႈန္းျဖင့္ ၁ နာရီကို ရင္းဂစ္ ၁၀ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျပီ အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ပိတ္ရက္ေတြမွာ ပိတ္ရက္ ထပ္ေနပါက ၃ ဆႏႈန္းျဖင့္ ၁ နာရီကို ရင္းဂစ္ ၁၅ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားတေယာက္၏ အလုပ္လုပ္အခ်ိန္မွာ တပတ္လွ်င္ ၄၈ နာရီအထိ ရွိျပီ တစ္လလွ်င္ ၁၀၄ နာရီအထိ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္နဲ႔အညီ မေလးရွားအစိုးရမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။

အလုပ္သမား အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ ေဆးနာခြင့္- အလုပ္မွခြင့္ယူမႈ- ေဆးရုံတက္ခြင့္တို႔ကို အစိုးရမွ တရားသတ္မွတ္ထားေပးျခင္း

(၁) အလုပ္သမားတေယာက္မွာ လုပ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ အားလပ္ရက္ ၁၁ ရက္ ရွိျပီ တရား၀င္ခြင့္ယူမႈ ၈ ရက္ႏွင့္ ေဆးနာခြင့္ ၁၄ ရက္ရွိတဲ့အျပင္ ေဆးရုံေရာက္ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

(၂) အလုပ္သမားတစ္ေယာက္မွာ လုပ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အထက္ရွိသူမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ အားလပ္ရက္ ၁၁ ရက္ ရွိျပီ တရား၀င္ခြင့္ယူမႈ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ေဆးနာခြင့္ ၁၈ ရက္ရွိတဲ့အျပင္ ေဆးရုံတက္ေရာက္ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

(၃) အလုပ္သမားတစ္ေယာက္မွာ လုပ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ရွိသူမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ အားလပ္ရက္ ၁၁ ရက္ရွိျပီ တရား၀င္ခြင့္ယူမႈ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ေဆးနာခြင့္ ၂၂ ရက္ရွိတဲ့အျပင္ ေဆးရုံတက္ေရာက္ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္က လစာထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ လစာပိုင္း စလစ္ေတြကို မေပ်ာက္ မဖ်က္ သိမ္းဆည္းထားရန္ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္သို႔ မဟုတ္ ေအဂ်င္စီေတြမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာတမ္း ေတြကို စာခ်ဳပ္ မိတၱဴ ၁ စုံ သိမ္းဆည္းထားၾကရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားကို ခန္႔အပ္တဲ့ KDN ေကာ္လင္း စာရြက္ေတြကို တပါတည္း သိမ္းဆည္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိလိုပါက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ (MMRC) မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
မွတ္ခ်က္- ရုံးသြား ရုံးျပန္ လမ္းခရီး ကုန္က်စရိတ္ အလုပ္သမားမ်ားသာ က်ခံရန္ျဖစ္သည္။

MMRC-ရုံး-ဆက္သြယ္ရန္-လိပ္စာ။
Wisma, 10 -5, Jalan USJ 9/5T, 47620 Subang Jaya. (ရဲစခန္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) ဥကၠဌ ကိုလတ္ ဖုန္းပါတ္-၀၁၆ ၃၂၁၀ ၉၆၆ - အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုရန္ႏိုင္ထြန္း ဖုန္းနံပါတ္-၀၁၂ ၆၈၈ ၄၃၇၇

မူရင္းသတင္း - Thuriya
https://www.facebook.com/1374489779468995/photos/a.1432393743678598.1073741828.1374489779468995/1441875959397043/?type=1&theater

အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္ဇယား မေလးရွား အစိုးရ ၏ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားျခင္း.....

မေလးရွား ရွိ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ၏ အေျခခံ လစာ ရင္းဂစ္ (၉၀၀) ႏွင့္ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ေတြ ရွိတဲ့အျပင္ လုပ္အားခ ေစ်းႏႈန္းေတြ ကို မေလးရွား အစိုးရမွ တရား ၀င္ သတ္မွတ္ ထားျပီ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြမွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

မေလးရွား အလုပ္ သမားဥပေဒ တရား၀င္ ျပဌာန္းခ်က္ တြင္ တေန႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ ရွိျပီ ၁ ရက္ လွ်င္ လုပ္အားခ ရင္းဂစ္ ၄၀ သတ္မွတ္ ထားျပီ ၁ နာရီ ကို ရင္းဂစ္ ၅ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အျပင္ တေန႔တာ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ အထက္ ရွိခဲ့ လွ်င္ Overtime ဆင္းခဲ့ ပါက ၁ နာရီကို ရင္းဂစ္ ၇.၅၀ တစ္ဆ ခြဲႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့သည္။


 
အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္ တရား၀င္ အလုပ္ ပိတ္ရက္ျဖစ္  တဲ့ စေန-တနဂၤေႏြ ေန႔ရက္ေတြမွာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ ပါက ႏွစ္ဆ ႏႈန္းျဖင့္ ၁ နာရီ ကို ရင္းဂစ္ ၁၀ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ ထားျပီ အစိုးရ ရဲ႕ တရား၀င္ ပိတ္ ရက္ေတြ မွာ ပိတ္ရက္ ထပ္ေန ပါက ၃ ဆႏႈန္းျဖင့္ ၁ နာရီ ကို ရင္းဂစ္ ၁၅ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပး ထားခဲ့သည္။

အလုပ္သမား တေယာက္ ၏ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္မွာ တပတ္ လွ်င္ ၄၈ နာရီ အထိ ရွိျပီ တစ္လ လွ်င္ ၁၀၄ နာရီ အထိ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္နဲ႔ အညီ မေလးရွား အစိုးရမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။
အလုပ္ သမား အားလပ္ ရက္မ်ားႏွင့္ ေဆးနားခြင့္- အလုပ္မွ ခြင့္ယူမႈ- ေဆးရုံတက္ခြင့္ တို႔ကို အစိုးရမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ ထားေပးျခင္း...

(၁) အလုပ္သမား တေယာက္မွာ အလုပ္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ အားလပ္ ရက္ ၁၁ ရက္ ရွိျပီ တရား၀င္ ခြင့္ယူမႈ ၈ ရက္ႏွင့္ ေဆးနားခြင့္ ၁၄ ရက္ ရွိတဲ့ အျပင္ ေဆး ရုံေရာက္ ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္သတ္ မွတ္ေပးထား သည္။

(၂) အလုပ္ သမား တစ္ေယာက္ မွာ အလုပ္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အထက္ ရွိသူမ်ား ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား ၀င္ အားလပ္ရက္ ၁၁ ရက္ ရွိျပီး တရား၀င္ ခြင့္ယူမႈ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ေဆးနားခြင့္ ၁၈ ရက္ ရွိတဲ့ အျပင္ ေဆးရုံ တက္ေရာက္ ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

(၃) အလုပ္ သမားတစ္ေယာက္ မွာ အလုပ္  သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ရွိသူမ်ား ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ အား လပ္ရက္ ၁၁ ရက္ ရွိျပီ တရား၀င္ ခြင့္ယူမႈ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ေဆးနားခြင့္ ၂၂ ရက္ရွိ တဲ့ အျပင္ ေဆးရုံ တက္ေရာက္ ကုသခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ က လစာ ထုတ္ေပးတဲ့ အခါမွာ လစာပိုင္း စလစ္ေတြ ကို မေပ်ာက္ မဖ်က္ သိမ္းဆည္း ထားရန္ အလုပ္ သမားမ်ား က အလုပ္ရွင္ သို႔ မဟုတ္ ေအဂ်င္စီေတြ မွာ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း ေတြကို စာခ်ဳပ္ မိတၱဴ ၁ စုံ သိမ္းဆည္း ထားၾကရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား ကို ခန္႔ အပ္တဲ့ KDN ေကာ္လင္း စာရြက္ေတြကို တစ္ပါတည္း သိမ္းဆည္း ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ ၏ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အက်ဳိး ခံစားခြင့္ ရရွိ လိုပါက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ (MMRC) မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါသည္။
 

မွတ္ခ်က္- ရုံးသြား ရုံးျပန္ လမ္းခရီး ကုန္က် စရိတ္ အလုပ္သမားမ်ား သာ က်ခံရန္ျဖစ္သည္။

MMRC-ရုံး-ဆက္သြယ္ရန္-လိပ္စာ။
 

Wisma, 10 -5, Jalan USJ 9/5T, 47620 Subang Jaya. (ရဲစခန္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) ဥကၠဌ ကိုလတ္ ဖုန္းပါတ္-၀၁၆ ၃၂၁၀ ၉၆၆ - အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ကိုရန္ႏိုင္ထြန္း ဖုန္းနံပါတ္-၀၁၂ ၆၈၈ ၄၃၇၇


မူရင္းသတင္း - Thuriya
https://www.facebook.com/1374489779468995/photos/a.1432393743678598.1073741828.1374489779468995/1441875959397043/?type=1&theater

No comments:

Post a Comment