*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 1 September 2014

ကမၻာ့ ထိပ္သီး Programmer ၁၀ ေယာက္

Top 10 Programmer 

Dennis MacAlistair Ritchie (C)
Bjarne Stroustrup (C++)
James Arthur Gosling (Java)
Linus Benedict Torvalds (Linux)
Anders Hejlsberg (C#)
Sir Timothy John Tim Berners-Lee (WWW)
Brain Wilson Kernighan (Unix)
Kenneth Thompson (Go Programming Language)
Guido van Rossum (Python, Google, Dropbox)
Donald Kuth (TeX){ ၁ }
Dennis MacAlistair Ritchie

Dennis MacAlistair Ritchie (C) သည္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ  တာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး စက္မႈ ေခတ္ႀကီး ကို ပုံေဖာ္ဖို႔ အတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ခဲ႔သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ C Programming Language ကို တီထြင္ ခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ျဖစ္သူ Ken Thompson ႏွင့္ အတူ Unix Operation System ကိုလည္း တီထြင္ ခဲ့သည္။ 

သူတို ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ မွာ ACM မွ ခ်ီးႁမွင့္ေသာ Turing Award ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ မွာ အေမရိကန္ သမၼတ Clinton ခ်ီးႁမွင့္ေသာ Clinton National Metal of Technology ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 

သူသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွာ အလုပ္မွ အနားယူၿပီးေနာက္ Lucent Technologies System Software Research Department ကို ဦးေဆာင္ ခဲ့သည္။

*******************************************************************************
 { ၂ }
Bjarne Stroustrup 

Bjarne Stroustrup (C++) သည္ ဒိန္းမတ္ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ  တာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး C++ Programming Language တီထြင္ ခဲ့ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ သူ အျဖစ္ လူသိမ်ား ခဲ့ျဖစ္သည္။ 

သူသည္ သုေတသန စာတမ္း မ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာသူ ပါေမာကၡ တစ္ဦး ျဖစ္ ၿပီး အေမရိကန္ Texas ျပည္နယ္ A&M University ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ ဌာနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အမွူေဆာင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ Columbia University တြင္ ပါေမာကၡ အျဖစ္လည္း ေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး Morgan Stanley မွာ အလုပ္ လုပ္ ေနပါသည္။ 

******************************************************************************
{ ၃ }
James Gosling 

James Arthur Gosling (Java) သည္ ကေနဒါ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ   တာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး Java Programming Language ၏ ဖခင္ ဟု လူသိမ်ား သူျဖစ္သည္။ သူသည္ NeWS ႏွင့္ Gosling Emacs ကဲ့သို႔ေသာ software system မ်ား အတြက္ အဓိက အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့သည္။ 

သူရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈ မ်ားေၾကာင့္ သူသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား အင္ဂ်င္နီယာ အကယ္ဒမီ ရဲ႕ ျပင္ပ တြဲဖက္ အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္မႈ ခဲ့ရသည္။

******************************************************************************
 { ၄ }
Linus Torvalds 

Linus Benedict Torvalds (Linux kernel) သည္ ဖင္လန္-အေမရိကန္ Software အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Linux kernel ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ အဓိက တြန္းအား ေပးခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ေနာက္ ပိုင္းမွာ Linux kernel ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး အခုလက္ရွိမွာ Project Coordinator အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ 

သူသည္ Programmer မ်ား coding ေရးရာ မွာ အဆင့္လိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ သိမ္းဆည္း ထားနိုင္ေသာ စနစ္ Git ႏွင့္ ဒိုင္ဗင္ သမားမ်ား မွတ္တမ္း သိမ္းဆည္း ရာမွာ အသုံးမ်ားေသာ Subsurface ကို တီထြင္ခဲ့သည္။ 

Linux kernel အား ကြန္ပ်ဴ   တာ မ်ားတြင္ တြင္က်ယ္ စြာ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ သူရဲ႕ Open Source Operating System အသစ္ တီထြင္မႈ ကို အသိမွတ္ ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဖင္လန္ နည္းပညာ အကယ္ဒမီ မွာ ေပးအပ္ေသာ Millennium Technology Prize ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ Shinya Yamanaka ႏွင့္ အတူ ေပး အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

*****************************************************************************
{ ၅ }
Anders Hejlsberg 

Anders Hejlsberg (C#) သည္ ထင္ရွားေသာ ဒိန္းမတ္ လူမ်ိဳး Software အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး နာမည္ႀကီး လူသိ မ်ားေသာ Programming Language မ်ားႏွင့္ Developing Tools မ်ား ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ ရာမွာ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ 

C# Programming Language ကို တီထြင္ ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ Turbo Pascal ကို မူလ ေရးသား သူျဖစ္ၿပီး Delphi Programming Language ရဲ႕ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိမွာ သူသည္ Microsoft မွာ C# နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး TypeScript ကို အဓိ က ေရးသားေနသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

*****************************************************************************
 { ၆ }
Tim Berners Lee 


Sir Timothy John Tim Berners-Lee (WWW)သည္ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ တာ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ World Wide Web (WWW) ကို တီထြင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ 

သူသည္ သတင္း အခ်က္မ်ား စီမံ ခန႔္ခြဲ မႈ စနစ္ (Information Management System) မူၾကမ္း ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ မွာ ေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ ကို အသုံးျပဳၿပီ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Clients ႏွင့္ Server ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳ  ပုံကို ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။ 

သူသည္ Web နည္းပညာ ကို ဆက္လက္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ World Wide Web Consortium (W3C) ရဲ႕ စီစၪ္ၫြ န္ၾကားသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 

*******************************************************************************
{ ၇ }
Brian Kernighan_ 

Brain Wilson Kernighan (Unix) သည္ ကေနဒါ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ  တာ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Bell Labs မွာ Unix တီထြင္သူ Ken Thompson ႏွင့္ Dennis Ritchie တြဲၿပီး Unix တိုးတက္ေရး အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

သူသည္ AWK ႏွင့္ AMPL Programming Language မ်ားကို တြဲဖက္ ေရးသားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ Dennis Ritchie ႏွင့္ အတူ ေရးသား ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးေသာ C Programming Language စာအုပ္ ေၾကာင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွား ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

******************************************************************************
 { ၈ }
Ken Thompson 

Kenneth Thompson (Go Programming) သည္ အေမရိကန္ နိုင္ငံ ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ ကို ေရွ႔ေဆာင္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ Bell Labs မွာ အမ်ားဆုံး အလုပ္ လုပ္ခဲ့ ၿပီး Unix Operating System ကို ထပ္မံျပည့္စြက္ ေရးသားခဲ့သူ လည္း ျဖစ္သည္။ 

သူသည္ C Programming Language မတိုင္မီ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ယေန႔ေခတ္ လူသိ နည္းေသာ B Programming Language တီထြင္ ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ Plan 9 Operating System ကို အေစာဆုံး တီထြင္ သူမ်ားထဲက တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ 

သူသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက Goolge မွာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ ေခတ္ Google မွ ေနာက္ဆုံး ထုတ္လုပ္ လိုက္တဲ့ Go Programming Language ကိုလည္း ပူးတြဲ တီထြင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

******************************************************************************
{ ၉ }
Guido Van Rossum 

Guido van Rossum (Python, Google, Dropbox) သည္ နယ္သာလန္ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ  တာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး Python Programming Language ကို ေရးသားသူ အျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ 

Python အဖြဲ႔အစည္း မွာ Python Programming Language တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ အမ်ားဆုံး ႀကီးစား အားထုတ္ၿပီး အဓိက လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ ဆုံးျဖတ္ေပးေၾကာင့္ သူကို “Benevolent Dictator For Life”(BDFL) ဟု ေခၚၾကသည္။ 

သူသည္ 2005 ခုႏွစ္ မွ စၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ၂၀၁၂ ထိ ကို Google မွာ သူ ရဲ႕ အခ်ိန္ တစ္ဝက္ေလာက္ ကို Python Programming Language အတြက္ အသုံးခ် ခဲ့ေလသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၃ မွာေတာ့ သူသည္ Dropbox အတြက္ အလုပ္ စတင္ လုပ္ခဲ့သည္။ 

******************************************************************************
 { ၁၀ }
Donald Kuth Donald Kuth (TeX) သည္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴ   တာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး Standford တကၠသိုလ္ မွာ ဆက္လက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 

သူသည္ The Art of Computer Programming စာအုပ္ မ်ားကိုေရးသားသူ လည္း ျဖစ္သည္။ သူ႔အား algorithms မ်ား ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာရာ ၌“ဖခင္” ဟု ေခၚတြင္ ခဲ့သည္။ 

သူသည္ algorithms ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ား ကို အခ်က္အလက္ က်က် ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ မႈအပိုင္း တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေအာင္ၿမင္ ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သခၤ်ာ တြက္ခ်က္မႈ မ်ားကို စနစ္ တက် ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကူညီ ေထာက္ ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

သူရဲ႕ asymptotic notation မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွားခဲ့သည္။ သူသည္ TeX ကြန္ပ်ဴ  တာ စာလုံး အေရးအသား စနစ္ ကို တီထြင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

From... yoyarlay.com

No comments:

Post a Comment